Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015

Geldend van 26-01-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015 (Uitvoeringsregelingvaarwegprofielen Zuid-Holland 2015) (Prov. Blad 2016, nr. 389)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015;

Overwegende

dat het noodzakelijk is om vaarwegprofielen vast te stellen voor de vaarwegen genoemd op de lijsten A en B zoals opgenomen in de bijlagen 2 en 3 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015;

dat het wenselijk is om daarbij aan te sluiten bij de Richtlijnen Vaarwegen 2011 (Stc, 14 december 2012,25729);

dat slechts gemotiveerd bij besluit van Gedeputeerde Staten kan worden afgeweken van deze richtlijnen;

dat dergelijke motivering bij voorbaat geacht wordt aanwezig te zijn, indien een vaarweg niet of niet geheel voldoet aan het vast te stellen vaarwegprofiel doordat sprake is van een structurele fysieke beperking;

Besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015

Artikel 1 Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

a. enkelstrooksprofiel: enkelstrooksprofiel als bedoeld in de richtlijnen;

b. krap profiel: krap profiel als bedoeld in de richtlijnen;

c. nautische voorziening: faciliteit voor de scheepvaart, zoals remmingwerk, meerpaal, meerstoel, zwaaipaal, aanlegplaats in de vorm van een steiger of bolder op kade;

d. richtlijnen: Richtlijnen vaarwegen 2011 (Staatscourant, 2012, 25729)

Artikel 2 Vaststelling vaarwegprofier

1. Voor de vaarwegen vermeld op de bij de verordening horende lijsten A en B gelden de vaarwegprofielen zoals deze voortvloeien uit toepassing van de richtlijnen conform de in de bijlage van deze regeling per vaarweg vermelde functie (klasse), met in achtneming van artikel 3 van deze regeling.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt dat ter plaatse van een openbare nautische voorziening voor de recreatievaart of binnenvaart voor zover deze in of nabij het vaarwegprofiel is gelegen, de minimale diepte rondom deze voorziening gelijk is aan de minimale diepte die behoort bij de re-creatievaart of binnenvaart volgens de klasse zoals aangegeven in de bijlage van deze regeling; de overgang naar het minimale profiel die in het aangrenzende deel van de vaarweg aanwezig is, wordt zodanig vormgegeven dat een schip vlot van de nautische voorziening gebruik kan maken.

3. Voor de vaarwegen waarvan de provincie belast is met het beheer en die breder zijn dan het vaarwegprofiel, bedoeld in het eerste lid, geldt tevens het volgende:

a. In de veiligheidsstrook geldt de minimale diepte voor de recreatievaart, zoals aangegeven in de bijlage van deze regeling; als deze diepte groter is dan aan de rand van de vaarstrook dan is de grootste diepte maatgevend;

b. vanaf de diepte aan de buitenrand van de veiligheidsstrook richting de oever wordt een hellingshoek voor de waterbodem naar boven aangehouden van 10% (1:10). De minimale waterdiepte bij de oever is 1 m;

c. ter plaatse van een natuurvriendelijke oever (als de beschikbare vrije ruimte, de ruimte naast de vastgestelde vaar- en veiligheidsstrook, breder of gelijk is aan 3,5m) is de waterdiepte op overgang land-water gelijk aan het zomerstreefpeil van het waterschap.

4. Indien als gevolg van het bepaalde in het derde lid de meerkosten voor het in stand houden van de oevers tot onevenredige kosten leidt voor de onderhoudsplichtige, kunnen Gedeputeerde Staten hiervan afwijken.

Artikel 3 Afwijking van vaarwegprofiel

1. Indien bij de inwerkingtreding van deze regeling een vaarweg niet of niet geheel voldoet aan het uit artikel 2 voortvloeiende vaarwegprofiel doordat sprake is van een structurele fysieke beperking, wordt bij de uitvoering van het vaarwegbeheer op (dit deel van) deze vaarweg, zolang deze fysieke beperking aanwezig is, uitgegaan van het dienovereenkomstig geldende beperkte vaarwegprofiel.

2. Indien op grond van het eerste lid voor een (deel van een) vaarweg sprake is van een beperkt vaarwegprofiel, geldt bij gehele of gedeeltelijke vervanging of aanpassing van de structureel fysieke beperking en bij nieuwe werken alsnog het krachtens artikel 2 vastgestelde vaarwegprofiel als uitgangspunt, tenzij Gedeputeerde Staten uit kostenoogpunt anderszins besluiten.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015.

Ondertekening

Den Haag, 6 oktober 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit, voorzitter
drs. J.H. de Baas, secretaris

Bijlagen behorende bij de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12796/bijlagenuitvoeringsregelingvaarwegprofielenzuid-holland2015.pdf