Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari 2016;

gelet op de inhoud van het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2014-2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten: een door de raad ingesteld fonds waaruit bijdragen kunnen worden toegekend.

 • b.

  aanvrager: persoon die woont in de gemeente Staphorst en die zelfstandig of tezamen met partner en of minderjarige kinderen zonder eigen inkomen een huishouden vormt.

 • c.

  activiteit: educatieve, sociaal-culturele of sportactiviteiten.

 • d.

  kosten: kosten die verband houden met de activiteiten onder punt c.

 • e.

  bijstandsnorm: de norm bedoelt in het artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.

 • g.

  inkomen/middelen: middelen en inkomen zoals vermeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet.

 • h.

  vermogen: zoals vermeld in artikel 34 van de Participatiewet.

 • i.

  studerenden: degene die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering.

 • j.

  ten laste komend kind: het kind jonger dan 18 jaar voor wie aan de alleenstaande ouder of de gehuwde op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

Artikel 2. Minimabeleid

 • 1. Het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten worden ingesteld als onderdeel van het minimabeleid.

 • 2. Uit dit fonds kan het college bijdragen toekennen voor activiteiten.

 • 3. Het college bepaalt voor welke activiteiten bijdragen worden verstrekt.

 • 4. De bijdragen worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in artikelen 3 tot en met 6.

 • 5. Het college kan het nemen van een beslissing op een aanvraag opdragen onder nader door hen te stellen voorwaarden aan een door hen te wijzen ambtenaar.

Artikel 3. Aanvraag- en beslisprocedure

 • 1. Het college stelt het recht op een tegemoetkoming op schriftelijke aanvraag, of indien een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is, ambtshalve vast.

 • 2. Een aanvraag om een bijdrage kan per activiteit slechts 1 keer per kalenderjaar bij het college worden aangevraagd tot en met 31 december van dat jaar.

 • 3. Uitbetaling van de bijdrage(n) vindt plaats op de eerste uitbetalingsmogelijkheid van de maand die volgt op de genoemde beslissingstermijn van 8 weken vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Afhankelijk van het aantal gezinsleden, wordt de geldende maximale vergoeding uitbetaald.

 • 4. Op een aanvraag wordt uiterlijk binnen acht weken beslist. Een besluit tot afwijzing wordt schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt. Bij toekenning van een bijdrage wordt geen beschikking gezonden.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Een bijdrage toegekend als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • a.

   aanvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Staphorst en in de Gemeentelijke Basisadministratie van de Gemeente Staphorst te staan ingeschreven.

  • b.

   het inkomen mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde bijstands-norm verhoogd met een percentage van 10.

  • c.

   het vermogen van alle gezinsleden tezamen mag niet hoger zijn dan de bedragen genoemd in artikel 34 Participatiewet.

  • d.

   aangetoond kan worden dat men tenminste twaalf maanden voorafgaande aan de aanvraag aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm verhoogd met een percentage van 10.

  • e.

   Aanvrager dient aan de verplichting te voldoen om alle relevante informatie te verstrekken die nodig is om een beslissing op de aanvraag te nemen en tevens medewerking te verlenen aan onderzoeken om achteraf de rechtmatigheid van de verstrekking te kunnen vaststellen.

  • f.

   bewoners van woonzorgcentra of beschermde woonvormen komen voor een bijdrage in aanmerking mits voldaan wordt aan punt c. en d. en men een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. Aanvullende voorwaarde is dat de activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd buiten het wooncentrum of beschermde woonvorm moet plaatsvinden en niet door het woonzorgcentrum of begeleide woonvorm mag worden georganiseerd.

Artikel 5. Geen beroep

Geen beroep op een bijdrage uit het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten kan worden gedaan door studerenden zonder ten laste komende kinderen.

Artikel 6. Categorieën

Een bijdrage uit het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten kan worden verstrekt aan de categorieën:

 • -

  alleenstaanden;

 • -

  echtparen/samenwonenden;

 • -

  ten laste komende kinderen tot 18 jaar.

Artikel 7. Bijdrage

De hoogte van de bijdrage is voor:

 • -

  alleenstaanden € 100,00 per kalenderjaar

 • -

  echtparen/samenwonenden € 200,00 per kalenderjaar

 • -

  ten laste komende kinderen tot 18 jaar € 225,00 per kalenderjaar

De bijdragen zijn binnen het gezin overdraagbaar.

Artikel 8. Bevoegdheden

 • 1. Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot de aanvraagprocedure en de afhandeling van de aanvraag.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 23 februari 2016,
T.C. Segers, voorzitter.
L.Randsdorp, griffier.