Verordening Starterslening Gemeente Voorst

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening Gemeente Voorst

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende: Verordening Starterslening Gemeente Voorst.

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening aan een persoon, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt in de gemeente Voorst en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeente Voorst heeft een Gemeenterekening Starterslening Voorst ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2. De Gemeenterekening Starterslening Voorst is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1. Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Voorst en de SVn van toepassing.

 • 2. Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende Sv Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemeningsovereenkomst tussen gemeente Voorst en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst geldlening.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen;

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 3. Het college is bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen, onder meer indien de prijzen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven.

 • 4. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien de Koopsubsidie BEW is toegekend.

 • 5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG.

 • 6. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is en gestort op de Gemeenterekening VROM Starterslening en de Gemeenterekening Starterslening Voorst;

 • 2. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

 • 3. Aanvragen, die in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • 2.

  • a)

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar zelfstandig een huurwoning of huur wooneenheid bewonen, of inwonend zijn, en op het moment van de aanvraag jonger zijn dan 35 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.

  • b)

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Voorst, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van NHG (jaarlijks geïndexeerd), of voor zover het college van burgemeester en wethouders geen afwijkend bedrag hebben vastgesteld. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening Gemeente Voorst vallen, dienen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier te verkrijgen;

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening);

 • 3. Het college deelt de beslissing door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening in als:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9 Aflossing

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 en artikel 8 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na opname in het Gemeenteblad en publicatie in het Voorster Nieuws.

 • 2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening Gemeente Voorst wordt de Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst ingetrokken.

 • 3. De Verordening VROM Starterslening Gemeente Voorst blijft van toepassing op leningen die verstrekt zijn voor het tijdstip van in werking treden van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Gemeente Voorst".

Ondertekening

Twello, 1 maart 2016

de raad

griffier

drs.

B.J.M. Jansen

burgemeester

drs. J.T.H.M. Penninx

Toelichting Verordening Starterslening Gemeente Voorst

Met behulp van de starterslening kunnen startende kopers vaak net dat beetje extra lenen dat nodig is om de woning te kunnen kopen. De koper betaalt bovendien de eerste drie jaar geen rente en aflossing waardoor de maandlasten gedurende die periode een stuk lager zijn. Daarna wordt er in principe wel rente en aflossing betaald, tenzij de koper het nog niet kan betalen. Er kan dan bij SVn een hertoets worden aangevraagd. Als het inkomen niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen. De starterslening is een tweede lening, aanvullend op de eerste hypotheek van een andere geldverstrekker.

De gemeente Voorst heeft een eigen fonds bij SVn. Uit het fonds wordt de starterslening verstrekt. Het fonds is revolverend. Dit betekent dat rente en aflossing steeds weer terugkeren in het fonds en het geld weer beschikbaar komt voor nieuwe startersleningen. De gemeente Voorst voert de inhoudelijke toets uit, waarbij wordt gekeken of de starter voldoet aan de doelgroepeisen die zijn gesteld in de verordening. SVn verzorgt de financiële toets, de volledige administratie en de klantenservice voor vragen over de starterslening van de koper, makelaar, hypotheekverstrekker en notaris.