Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 1021) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018

Geldend van 26-02-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 1021) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Leader-groepen in Zuid-Holland in staat zijn om hun werkzaamheden als Lokale Actie Groep uit te kunnen voeren en dat daarvoor subsidie beschikbaar gesteld wordt;

Besluiten:

Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016

Artikel 1 Aanvraagperiode

1. Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan worden ingediend in de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 maart 2016.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 1a aanvullende subsidie POP3+

  • 1. In aanvulling op artikel 1 kan een aanvullende subsidie worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland gedurende de POP3+ periode 2021 tot en met 2025.

  • 2. De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

  • 3. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

  • 4. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 2 Deelplafond

1. Het deelplafond voor deze openstelling bedraagt € 1.120.000,-.

2. Het deelplafond bestaat uit € 560.000,- ELFPO middelen en € 560.000,- provinciale middelen.

Artikel 2a Deelplafond aanvullende subsidie POP3+

  • 1. Het deelplafond voor aanvullende subsidie als bedoeld in artikel 1a bedraagt € 70.000,-.

  • 2. Het deelplafond bedoeld in het eerste lid, bestaat uit € 35.000,- ELFPO middelen en € 35.000,- provinciale middelen.

Artikel 3 looptijd activiteit

De subsidie, bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, wordt verstrekt voor de periode tot en met 1 april 2023.

Artikel 4 aanvraagvereisten

In afwijking van artikel 1.6a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland bevat de aanvraag om subsidie:

a. de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Lokale Ontwikkelingsstrategie;

b. een beschrijving van de activiteiten die in het eerste jaar uitgevoegd gaan worden;

c. een bankafschrift dat niet ouder is dan één jaar waarop ten minste het rekeningnummer, de tenaamstelling en datum zichtbaar zijn.

Artikel 5 Niet- subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.8 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland komen voorbereidingskosten niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal het in de Lokale Ontwikkelingsstrategie genoemde bedrag.

Artikel 6a bevoorschotting

In afwijking van artikel 1.19, derde lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland heeft een aanvraag om een voorschot betrekking op minimaal € 25.000,-.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016

Ondertekening

Den Haag 16 februari 2016
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. J.H de Baas, secretaris

Toelichting

Leader is een onderdeel van POP-3. LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.

De plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden wordt geleid door Lokale Actie Groepen op basis van door de Lokale Actie Groepen opgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategieën ( hierna: LOS). In de Lokale Ontwikkelingsstrategieën staan criteria op basis waarvan projecten worden beoordeeld om voor een LEADER-subsidie in aanmerking te komen.

In de Provincie Zuid-Holland zijn twee Lokale Actie Groepen waarvan de LOS door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Het betreft de Lokale Actie Groep Holland-Rijnland en de Lokale Actie Groep Polders met Waarden.

Om de Lokale Actie Groepen in staat te stellen om de LOS uit te kunnen voeren kan op grond van dit openstellingsbesluit in samenhang met paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland subsidie worden verstrekt.

Toelichting bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, DOS-2013-0010135, PZH-2018-671303644 tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016)

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 gewijzigd. Het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 wordt gewijzigd zodat het mogelijk wordt voor de LEADER-groepen om een voorschot van minimaal € 25.000,- aan te vragen. Het oorspronkelijke minimum bedrag van € 50.000,-, bleek in de praktijk te hoog voor de LEADER groepen. Door het minimum bedrag te verlagen, wordt het voor de LEADER-groepen mogelijk om vaker een voorschot aan te vragen. Hiermee wordt de liquiditeitspositie van de LEADER-groepen verbeterd.

Toelichting bij het Besluit van gedeputeerde staten van 12 januari 2021, PZH-2020-759637238 (DOS-2013-0010135) tot wijziging van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016

Met dit wijzigingsbesluit wordt de looptijd verlengt van eind 2020 naar 1 april 2023. Dit maakt het mogelijk voor de Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden om subsidie te ontvangen voor activiteiten in de periode tot en met 1 april 2023. Deze datum is conform de Uitvoeringsregeling POP3 2014-2020 Zuid-Holland de uiterlijke datum voor de subsidieontvanger om een subsidievaststelling in te dienen. Reden voor de verlenging is de POP3+ periode. De POP3+ periode is de verlenging van het POP3 in afwachting van het nieuwe Europese GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

Toelichtingbij Besluit van gedeputeerde staten van 16 februari 2021, PZH-2020-756399440 (DOS-2013-0010135), tot wijziging van het Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016

Met dit wijzigingsbesluit wordt het mogelijk voor de Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden om een aanvullende subsidie aan te vragen voor de extra lopende kosten in de transitieperiode. Hiervoor wordt een artikel toegevoegd om het deelplafond voor de aanvullende subsidie op te nemen.

Een aanvraag voor aanvullende subsidie wordt door de Lokale Actiegroep gedaan middels een wijzigingsverzoek met daarbij een aangepaste begroting. De verlening van de aanvullende subsidie wordt op deze manier verleend door middel van een wijziging van de subsidiebeschikking die is afgegeven op basis van het deelplafond als bedoeld in artikel 2, eerste lid.