Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013

Geldend van 23-05-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013

Onderwerp: Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalengemeente Overbetuwe 2013

Ons kenmerk: 13BWB00020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 1 e.v. van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

b e s l u i t e n:

 • 1.

  de Beleidsregel toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2011, in te trekken;

 • 2.

  de Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013, zoals neergelegd in bijgaand document, als basis voor het gemeentelijke beleid inzake handhaving en sancties op de kwaliteit van de kinderopvang en kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk vast te stellen;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 4.

  dat deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013.

  Aldus besloten in de vergadering van 1 mei 2013.

  Het college van burgemeester en wethouders,