Regeling vervallen per 01-01-2020

Uitbreidingsregeling Cafetariamodel Vakbondscontributie

Geldend van 25-01-2006 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Intitulé

Uitbreidingsregeling Cafetariamodel Vakbondscontributie

Artikel 1 Definities

Deze regeling verstaat onder:

Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1a van de Collectieve

arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

Tijdbronnen: vakantie-uren waarvoor een vergoeding is verleend op grond

van artikel 4a:1 van de CAR;

Geldbronnen: de bezoldiging zoals genoemd in artikel 3:1 van de CAR,

eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 van de CAR,

vakantie-toelage als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR en de

vergoeding als bedoeld in artikel 4a:1, vijfde lid van de CAR

Vakbond: de organisaties conform artikel 12:1 van de CAR.

Artikel 2 Ambtenaren

Alleen ambtenaren in dienst van de gemeente Heemstede kunnen gebruik maken van deze regeling.

Artikel 3 Uitbreiding cafetariamodel

Als uitbreidingsmogelijkheid van het basismodel van het gemeentelijke cafetariamodel is het mogelijk om vakbondscontributie te ruilen met tijd- of geldbronnen.

Artikel 4 Resterend vakantieverlof

Bij inlevering van tijdbronnen mag het resterende vakantieverlof niet minder bedragen dan het gestelde in artikel 4a:1 lid 2 van de CAR.

Artikel 5 Verzoek

Een ambtenaar kan één maal per kalenderjaar een verzoek indienen voor een onbelaste vergoeding van vakbondscontributie van een kalenderjaar in ruil voor een verlaging van geld- of tijdbronnen van het cafetariamodel.

Artikel 6 Ruil met geldbronnen

Voor de uitruil met geldbronnen dient de aanvraag uiterlijk 25 november in het jaar dat de uitruil plaatsvindt te worden ingediend. De onbelaste vergoeding wordt overgemaakt in dezelfde maand dat het bruto loon wordt verlaagd.

Artikel 7 Ruil met tijdbronnen

Bij inlevering van tijdbronnen dient het afdelingshoofd c.q. directeur hiermee in te stemmen. Het verzoek om tijdbronnen in te zetten voor de vergoeding van vakbondscontributie wordt conform artikel 4a:1 lid 1 van de CAR voor 1 november ingediend. Het verzoek heeft in die situatie betrekking op de ruil tussen verlofuren van het daaropvolgende kalenderjaar en de in dat kalenderjaar te betalen vakbondscontributie.

Artikel 8 Aanvraagformulier vakbondscontributie

De ambtenaar dient bij de aanvraag een volledig ingevuld en ondertekende “aanvraagformulier vakbondscontributie” in.

Artikel 9 Één werkgever

Een aanvraag kan, per betaald contributiebedrag slechts bij één werkgever worden ingediend.

Artikel 10 Geld- en tijdbronnen

Voor de betaling van vakbondscontributie kunnen de volgende opgebouwde aanspraken worden ingezet:

 • ·

  Eindejaarsuitkering

 • ·

  Vakantiegeld

 • ·

  Maandloon

 • ·

  Vakantieverlof

Artikel 11 Uitruil

Het verzoek tot uitruil heeft betrekking op de te betalen c.q. betaalde vakbondscontributie van het lopende kalenderjaar.

Artikel 12 Beëindiging lidmaatschap

De ambtenaar die vakbondscontributie ruilt in het cafetariamodel dient, bij een beëindiging van het lidmaatschap van de vakbond, de werkgever hiervan direct op de hoogte te stellen als een verrekening dient plaats te vinden.

Artikel 13 Uitdiensttreding

Bij een uitdiensttreding wordt, indien de ambtenaar hiertoe verzoekt, het moment van uitruil gewijzigd.

Artikel 14 Fiscale voorwaarden

Deze regeling is van kracht zolang de Belastingdienst instemt met de fiscale gevolgen van de regeling.

Artikel 15 Ingangsdatum

De uitruil kan plaatsvinden met betrekking tot betaalde vakbondscontributie vanaf 1 januari 2006 voor zover het bruto loon betreft. De uitruil met vakbondscontributie en vakantieverlof heeft als ingangsdatum

1 januari 2007.

Artikel 16 Bijzondere gevallen

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de portefeuillehouder P&O.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006 en kan worden aangehaald als “uitbreidingsregeling cafetariamodel Vakbondscontributie”.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 24 januari 2006