Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling Jubilea en Vertrek

Geldend van 09-07-2008 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling Jubilea en Vertrek

Verantwoordelijkheid

Het afdelingshoofd van de betrokken medewerker is verantwoordelijk voor het tijdig en goed initiëren van de activiteiten bij jubilea en vertrek.

De afdeling P&O verstrekt jaarlijks elk afdelingshoofd vóór 1 november een overzicht van de jubilea die in het volgende jaar plaatsvinden.

Jubilea

Er zijn twee soorten jubilea:

 • ·

  overheidsjubileum:

  • o

   12,5 jarig /

  • o

   25 jarig /

  • o

   40 jarig /

  • o

   50 jarig;

   opgebouwd bij meerdere overheidswerkgever(s),inclusief militaire dienst.

 • ·

  Gemeente HEEMSTEDE jubileum:

  • o

   12,5 jarig /

  • o

   25 jarig /

  • o

   40 jarig /

  • o

   50 jarig

   dienstverband bij de gemeente Heemstede.

12 1/2 jarig overheidsjubileum

 • ·

  de medewerker ontvangt een gratificatie van 25 Wo van het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld. De gratificatie wordt belast (bruto) uitgekeerd aan de betrokken medewerker via het salaris. De salarisadministratie van de afdeling P&O regelt dit. De leidinggevende hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. De betrokkene ontvangt een brief waarin de berekening van de gratificatie is opgenomen.

 • ·

  Bij dit jubileum vindt geen receptie plaats.

 • ·

  Bij dit jubileum overhandigt de leidinggevende de medewerker een bloemetje namens de gemeente (max. € 12.50).

25, 40 of 50 jarig overheidsjubileum

 • .

  Aan een 25, 40 of 50 jarig overheidsjubileum kan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden, door in de kantine collega's de gelegenheid te geven om te feliciteren. De gemeente betaalt de kosten.

 • ·

  De gratificatie wordt in de maand van jubileren via het salaris onbelast (netto) uitgekeerd en bestaat bij 25 jaar uit 70% en bij 40 en 50 jaar uit 100% van het bruto maandsalaris plus vakantiegeld. De hoogte van de gratificatie wordt gebaseerd op artikel 3:5:1 van de CAR/UWO plus een aanvulling van de gemeente Heemstede. De salarisadministratie van de afdeling P&O regelt de gratificatie. De leidinggevende hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. De betrokkene ontvangt een brief waarin de berekening van de gratificatie is opgenomen.

 • ·

  Bij een overheidsjubileum wordt door de leidinggevende namens de gemeentelijk een bloemetje (max. € 12.50) overhandigd. Indien de medewerker geen gebruik maakt van de mogelijkheden van de kantine kan er met collega's koffie met gebak gebruikt worden.

12 1/2 jarig gemeente HEEMSTEDE jubileum

 • ·

  Er vinden geen nadere festiviteiten plaats.

 • ·

  Bij dit jubileum overhandigt de leidinggevende de medewerker een bloemetje (max. € 12.50) en een cadeaubon (€ 25,-) namens de gemeente.

25, 40 of 50 jarig gemeente HEEMSTEDE jubileum

Het afdelingshoofd bespreekt minimaal twee maanden voor de datum van het jubileum of en zo ja op welke wijze de jubilaris aandacht wil schenken aan deze gebeurtenis.

 • ·

  Bij een gemeentejubileum ontvangt de medewerker geen gratificatie. Bij deze gelegenheid kan namens de gemeente een cadeau worden aangeboden met een maximum van € 175,- bij een 25 jarig jubileum; een bedrag van maximaal € 280,- bij een 40 jarig jubileum en een bedrag van maximaal € 350,- bij een 50 jarig jubileum (aantal dienstjaren maal € 7,-). De leidinggevende verzoekt de personeelsconsulent om een kwitantie voor het juiste bedrag en kan hiermee bij de kassier van de afdeling Financiën het bedrag ophalen.

 • ·

  Bij een 25, 40 of 50 jarig jubileum is, als de jubilaris dat wenst, een bijeenkomst mogelijk in de kantine voor collega's en genodigden. In overleg met het hoofd Facilitaire Zaken ( = budgetbewaker) kan afgesproken worden welke mogelijkheden er zijn zoals een drankje, hapje enz.

 • ·

  Als de jubilaris hier prijs op stelt is ook het "uitgebreide pakket" mogelijk. Ditpakket omvat een receptie, sprekers, foto's uitnodigingen enzovoort.

  Bij het uitgebreide pakket wordt door het afdelingshoofd het volgende geregeld:

  • o

   een datum, tijdstip en plaats;

  • o

   wie daarbij aanwezig zullen zijn (collegeleden, collega's en/ of familie);

  • o

   eventuele cadeauwensen;

  • o

   overzicht en verzending van uitnodigingen met het standaard briefpapier voor openbare receptie (maximaal 50 uitnodigingen - exclusief familieleden - bij functies met veel externe contacten);

  • o

   B&W informeren en verzenden interne mededeling (minimaal een maand voor het jubileum);

  • o

   ruimte Raads- c.q. Burgerzaal vastleggen;

  • o

   contacten met hoofd Facilitaire Zaken (voor boeken zalen, handboeketten, versiering zalen, receptie en receptieboek enz.);

  • o

   eventuele contacten met de pers i.v.m. persbericht (in overleg met het bureau 'Communicatie’);

  • o

   aankondigen sprekers;

  • o

   algehele verantwoordelijkheid voor organisatie

  • o

   fotograaf: De foto's kunnen (naar keuze) gemaakt worden door:

   • a.

    Een zelfstandig gevestigde professionele fotograaf (maximaal €363,-, inclusief fotoboek, 50 foto's en BTW).

   • b.

    Een college die de materiaalkosten kan declareren tot een maximum van € 90,- en een cadeaubon ontvangt van € 45,- als blijk van waardering. Als de college dit doet met toestemming van zijn of haar leidinggevende kan het fotograferen onder 'werktijd’ plaatsvinden. Zonder toestemming van de leidinggevende fotografeert de collega in eigen tijd".

 • ·

  Als de jubilaris geen bijeenkomst in de kantine of een "uitgebreid pakket" wenst, kan € 25,- per persoon beschikbaar worden gesteld aan het afdelingshoofd, om het jubileum met collega's van de afdeling (inclusief uitzendkrachten en sectordirecteur) te vieren.

Vertrek uit gemeentedienst

Dienstverband korter dan 10 jaar

 • 1.

  Na een dienstverband korter dan twee jaar wordt geen receptie of iets van dien aard aangeboden. Wel kan een cadeau worden overhandigd. Hiervoor is beschikbaar een vast bedrag van € 13,-;

 • 2.

  Na een dienstverband > dan 2 jaar en < dan 5 jaar wordt geen receptie of iets van dien aard aangeboden. Wel kan een cadeau worden overhandigd. Hiervoor is beschikbaar € 7,- per dienstjaar met een minimum van € 25,-;

 • 3.

  Na een dienstverband > dan 5 jaar en < 10 jaar is, indien de vertrekkende medewerker dat wenst, een bijeenkomst mogelijk in de kantine voor collega's en een beperkt aantal genodigden. In overleg met het hoofd Facilitaire Zaken ( = budgetbewaker) kan afgesproken worden welke mogelijkheden er zijn zoals een drankje, hapje enz. Daarnaast kan een afscheidscadeau worden overhandigd van € 7,- per dienstjaar met een minimum van € 45,-

Dienstverband langer dan 10 jaar

 • ·

  Na een dienstverband langer dan 10 jaar kan, als de betrokken medewerker hier prijs op stelt, het "uitgebreide pakket" zoals bij gemeentejubilea gevolgd worden.

 • ·

  De betrokken medewerker kan er ook voor kiezen om het afscheid alleen met de directe collega's te vieren. Hiervoor stelt de gemeente een bedrag van € 25,- per persoon beschikbaar.

 • ·

  Het bedrag voor het afscheidscadeau van de gemeente wordt gebaseerd op € 7,- per dienstjaar (afronding naar boven) met een minimum van € 113,-.

Attentie bij geboorte, huwelijk, langdurige ziekte

De leidinggevende neemt het initiatief om in geval van een geboorte, huwelijk of (langdurige) ziekte namens de werkgever een attentie van max. € 25,- te kopen. Er is sprake van een langdurige ziekte indien men langer dan vier weken ziek is of als er een ziekenhuisopname aan de orde is.

Procedure

Als leidinggevende kun je de attentie op twee verschillende manieren regelen:

1.Je regelt het helemaal zelf: je vraagt aan de P&O-adviseur een inningsopdracht am bij de kassier het bed rag te verkrijgen. Je koopt en bezorgt dan zelf de attentie.

Of:

2.Je vraagt het secretariaat van het bestuur am een bloemetje te laten bezorgen.

De Personeelsvereniging

Een medewerker die lid is van de personeelsvereniging ontvangt bij afscheid, huwelijk, geboorte, jubilea, ziekte en overlijden een attentie van de PV.

Om eventueel samen met de PV een cadeau te geven kan contact warden opgenomen met de secretaris van de P.V.