Uitwerkingsbesluit plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie van de weg

Geldend van 13-07-2021 t/m heden

Intitulé

Uitwerkingsbesluit plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie van de weg

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit uitwerkingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  APV : Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Heerlen;

 • b.

  vergunning : een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de APV;

 • c.

  weg : weg als omschreven in artikel 1.1 onder a van de APV;

 • d.

  voorwerpen/objecten: onder andere reclame-uitingen, uitstalrekken, speeltoestellen, verkoopuitstallingen, bloembakken, containers, bouwmaterialen en bouwhulpmiddelen;

e. plaatsen : plaatsen, aanbrengen, hebben van voorwerpen /stoffen op, aan of boven de weg;

f. college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen

g. Heerlen-Centrum: het gebied dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Sta-tionsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing,

Artikel 2. Uitgezonderd van vergunningplicht

Gelet op artikel 2.10, lid 8 APV is de vergunningplicht niet van toepassing op:

a.vlaggen, wimpels en vlaggenstokken, indien zij geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt

b.zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voor zover:

 • -

  elk onderdeel zich hoger dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt; en

 • -

  elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,50 meter buiten de opgaande gevel reikt

 • -

  elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,50 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt

  • c.

   de voorwerpen of stoffen, die kortstondig op de weg gebracht worden

in verband met laden en lossen ervan. Degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten draagt er zorg voor, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang de voorwerpen of

stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is.

d.voertuigen

Artikel 3. Objectvergunning

Onder object dient te worden verstaan o.a.: containers, schaftketen, toiletboxen, bouwmaterialen, steigers, hoogwerkers die gebruikt worden bij tijdelijke werkzaamheden.

Voorwerpen die geen verband houden met tijdelijke werkzaamheden vallen niet onder het begrip “object”.

Artikel 3.1. Voorschriften

* de plaatsing mag slechts ten behoeve van een werk of anderszins en gedurende de daarvoor benodigde tijd geschieden

* het object mag niet worden geplaatst in openbaar groen, op de rijweg waar een stopverbod geldt, op een als zodanig ingerichte speelplaats, zandbak of speelweide

* voldoen aan CROW publicatie 130 (richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels)

* er mag geen object op een gehandicaptenparkeerplaats geplaatst worden

* er mag geen object bij een brandkraan (boven- of ondergronds) geplaatst worden

* de doorgang voor hulpdiensten moet minimaal 3,50 m breed zijn

* aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd

* er mag geen schade aan het wegdek ontstaan. Voor schade die ontstaat door het object is de eigenaar van het object aansprakelijk

* de omgeving van het object moet schoon achterblijven

* vluchtwegen moeten vrij blijven

* het object mag geen blindengeleidestroken belemmeren* op het trottoir moet een strook van 1,50 meter overblijven voor voetgangers

* een open puinbak of –zak moet tussen zonsopgang en –ondergang, en in ieder geval tussen 22.00 uur en 6.00 uur, afgedekt zijn

* als er steigers op het trottoir geplaatst worden, moet de doorgangshoogte minimaal 2,20 m zijn

* bij steigers dienen voldoende maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat er vuil verspreidt of materiaal naar beneden valt

* als bij wijze van uitzondering het object op een betaalde parkeerplaats geplaatst wordt, moet er een vergoeding voor parkeergeldderving betaald worden.

* in sommige gevallen (ter beoordeling van de gemeente, bijv. afhankelijk van de locatie, bestrating en de te plaatsen objecten) moet de vergunninghouder een waarborgsom betalen.

De gemeente zal dan van tevoren een vooropname (“nulmeting”) van de toestand van de weg maken.

* indien er in verband met de plaatsing van de objecten tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn (ter beoordeling van de gemeente) zullen de kosten van deze maatregelen aan de vergunninghouder in

rekening worden gebracht.

Artikel 3.2. Kosten

:

 • -

  gebruik gemeentegrond: leges en precario

 • -

  waarborgsom: per individuele aanvraag te bepalen

 • -

  kosten tijdelijke verkeersmaatregel(en): per individuele aanvraag te

  bepalen

Artikel 4. Uitstalvergunning

Artikel 4.1. Algemeen

1. Het is naast de uitzonderingen genoemd in paragraaf 2 toegestaan om zonder vergunning van burgemeester en wethouders de volgende verplaatsbare voorwerpen of stoffen te plaatsen:

• reclame-uitingen

• uitstalrekken, displays etc. met producten

• bloembakken

• door een winkelier geëxploiteerde speeltoestellen

Deze stoffen of voorwerpen mogen zonder vergunning worden geplaatst indien wordt voldaan aan de volgende algemene voorwaarden:

a.plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 1,50 meter gewaarborgd blijft;

b.de uitstalling moet zo dicht mogelijk tegen de gevel van de locatie worden geplaatst.

c.per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst worden.

 • d.

  er mag niet meer dan1 uitstalling geplaatst worden.

 • e.

  de uitstalling mag niet groter zijn dan 100 x 60 x150 cm (lxbxh). Lengte loopt evenwijdig aan de gevel.

f.de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 150 cm vanaf de uitstalling gemeten

 • g.

  de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.

 • h.

  na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg.

i.tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn.

 • j.

  bij de uitstalling mag geen verkoop plaats vinden.

 • k.

  aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

 • 2. In afwijking van het hiervoor gestelde gelden voor voorwerpen en stoffen die geplaatst worden in het gebied Heerlen Centrum de volgende algemene voorwaarden:

  a. plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 2,00 meter gewaarborgd blijft;

  b. de uitstalling moet direct tegen de gevel van de locatie worden

  geplaatst.

  c. per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst worden.

  d. er mag niet meer dan 1 uitstalling per pand geplaatst worden.

  e. de uitstalling mag niet groter zijn dan 100 x 60 x150 cm (lxbxh). Lengte loopt evenwijdig aan de gevel.

  f. de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 200 cm vanaf de uitstalling gemeten

  g. de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen

  h. na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg

  i.tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn

  j. bij de uitstalling mag geen verkoop plaats vinden.

  k. aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

Artikel 4.2. Uitstallingen bij bloemenzaken en groentewinkels

1. Bij bloemenwinkels en groentewinkels mag, indien de ruimte dit toelaat en de voorwaarden a en b en f t/m k in acht worden genomen, maximaal 20 m2 uitgestald worden zonder vergunning.

 • 2. In aanvulling op het hiervoor gestelde gelden voor uitstallingen die ge-plaatst worden in het gebied Heerlen Centrum bovendien de volgende algemene voorwaarden:

  a. plaatsing dient zodanig te gebeuren dat in alle gevallen een vrije doorgang van minimaal 2,00 meter gewaarborgd blijft;

  b. de uitstalling moet direct tegen de gevel van de locatie worden geplaatst.

  c. per 5 meter gevelbreedte van het pand mag één uitstalling geplaatst worden.

  d. er mag niet meer dan 1 uitstalling per pand geplaatst worden.

  e. de uitstalling mag niet hoger zijn dan 150 cm en mag niet meer dan 80 cm uit de gevel worden geplaatst.

  f. de ruimte die overblijft voor de voetganger is in ieder geval 200 cm vanaf de uitstalling gemeten

  g. de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen

  h. na winkelsluiting dienen de voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg

  i.tijdens evenementen en markten mogen op de locatie van het evenement/de markt geen uitstallingen aanwezig zijn

  j. aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

Artikel 4.3. Kosten

Voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van uitstallingen is precario verschuldigd.

Artikel 5 Spandoeken

Artikel 5.1. Locaties

Er zijn in de gemeente Heerlen een aantal vaste locaties aangewezen waar spandoeken kunnen

worden opgehangen:

* Akerstraat ter hoogte van huisnummers 7 en 18

* Saroleastraat ter hoogte van huisnummers 1b en 2

* Saroleastraat ter hoogte van huisnummers 20 en 25

* Saroleastraat ter hoogte van huisnummer 71

* Geleenstraat ter hoogte van huisnummers 13 en 16

* Oranje Nasssaustraat ter hoogte van huisnummers 11 en 12

* Pancratiusplein ter hoogte van huisnummers 46 en 47

Voor Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan worden bij gebleken behoefte, na overleg met de centrummanager, nog concrete locaties worden vastgesteld voor het aanbrengen voor het aanbrengen van spandoeken.

Artikel 5.2. Voorwaarden:

a.Er wordt alleen vergunning verleend voor aankondigingen waarmee algemeen belang gemoeid is en aankondiging van , charitatieve, sportieve en culturele evenementen in Heerlen, niet voor commerciële activiteiten

van individuele ondernemers of (product)reclame

b.een verleende spandoekvergunning omvat ook de toestemming tot tijdelijk gebruik gemeentegrond voor het aanbrengen/verwijderen van het spandoek.

 • c.

  er wordt vergunning verleend voor maximaal 3 weken

 • d.

  het is verboden voorwerpen te bevestigen of op te hangen of bevestigd of opgehangen te hebben aan dan wel te plaatsen of geplaatst te hebben op of tegen aan de weg staande bomen, palen, gebouwen, afscheidingen of andere voorwerpen;

e.de onderkant van het spandoek moet op een afstand van tenminste 4.20 meter boven het wegdek worden aangebracht.

f.aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.

Artikel 5.3. Kosten:

Voor een spandoekvergunning is leges verschuldigd.

Titel 6 makelaars- en bouw-borden

Gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente, de kans op beschadiging van gemeente-eigendom en problemen bij het onderhoud/de reiniging van de openbare ruimte worden er geen vergunningen verleend voor het plaatsen van makelaarsborden en bouwborden in de openbare ruimte.

Dit mede gelet op de talloze andere manieren om te attenderen op een te koop staande woning c.q. een bouwproject.

Voor het plaatsen van deze borden op particulier terrein c.q. tegen de gevel is geen APV-vergunning nodig.

Artikel 7. Evenementenreclameborden

Inzake de aankondiging van publieksevenementen en andere tijdelijke gebeurtenissen door middel van het aanbrengen van tijdelijke borden aan lichtmasten i(zogenaamde “citydisplays”) s een privaatrechtelijke concessie verleend aan Hoffman Outdoor Reclame Media B.V. te Groningen (www.hoffman.info) .

Belangstellenden voor deze vorm van reclame dienen zich dan ook te wenden tot genoemde firma.

Met uitzonderingen van borden voor circussen en borden van politieke partijen in verband met verkiezingen worden door de gemeente Heerlen geen vergunningen verleend voor tijdelijke reclameborden aan lichtmasten

Artikel 8. Tijdelijk verwijderen objecten en voorwerpen

Op eerste aanzegging van de gemeente dienen bij evenementen, markten, kermissen, werkzaamheden in openbare ruimte de objecten en voorwerpen die op basis van

artikel 2.10 APV geplaatst zijn, verwijderd te worden.

De gemeente is niet aansprakelijk voor mogelijke kosten in verband met het afbreken en opbouwen van de objecten/voorwerpen en een mogelijk verminderde omzet.

Artikel 9. Vergunningprocedure

De vergunningprocedure is gebaseerd op de bepalingen in de APV en wordt hieronder nader uitgewerkt.

Een vergunning kan worden aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier mogelijk vergezeld van een situatietekening en dient te worden ingediend bij:

Burgemeester en wethouders van Heerlen

Afdeling Publiekszaken

Postbus 1

6400 AA Heerlen

Een vergunning kan door het college worden geweigerd:

a) indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg (artikel 2.10, lid 4 onder a);

b) indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 2.10 lid 4 onder b);

c) in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak (artikel 2.10 lid 4 onder c);

Een medewerker van de afdeling Publiekszaken zal indien nodig voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag een bezoek brengen aan de locatie waar aanvrager voornemens is de stoffen of voorwerpen te plaatsen en de situatie door middel van foto’s vastleggen.

De medewerker zal ter plaatse beoordelen of een van de weigeringsgronden als omschreven in artikel 2.10 lid 4 van toepassing is of dat een andere locatie meer geschikt is om de stoffen of voorwerpen te plaatsen.

Een vergunning kan bijvoorbeeld worden geweigerd indien er voldoende gelegenheid is om de stoffen of voorwerpen op eigen terrein te plaatsen, de verkeersveiligheid niet gewaarborgd kan worden of er onvoldoende ruimte is in verband met parkeerdruk.

Tevens gaat de voorkeur uit naar het plaatsen van de voorwerpen of stoffen op een verharde ondergrond in plaats van op een onverharde ondergrond.

Het plaatsen van stoffen of voorwerpen in gemeentelijke plantsoenen en op gemeentelijke gazons is onder geen enkel beding toegestaan.

Indien de aanvraag tot vergunningverlening wordt geweigerd ontvangt de aanvrager hierover schriftelijk bericht.

Indien de vergunning wordt verleend wordt deze aan de aanvrager toegestuurd.

In de vergunning wordt aangegeven:

a) de geldigheidsduur van de vergunning;

b) een afbakening van de exacte locatie waar de stoffen of voorwerpen geplaatst mogen worden;

c) de hoogte van de waarborgsom die dient te worden voldaan alvorens tot gebruik van de vergunning mag worden overgegaan;

d) of en welke nadere voorschriften/voorwaarden aan het gebruik van de vergunning worden verbonden.

Deze voorschriften/voorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op het voorkomen van schade en vervuiling van de weg of de verkeersveiligheid;

e) de hoogte van de leges die verschuldigd zijn.

Als er een waarborgsom betaald is , zal indien de geldigheidsduur van de vergunning is verstreken een medewerker van de afdeling Publiekszaken ter plaatse een inspectie uitvoeren om te beoordelen of de weg gereinigd is en of er schade is ontstaan.

De vergunninghouder is verplicht het in gebruik genomen openbaar gebied en directe omgeving na afloop vrij van rommel en onbeschadigd achter te laten.

Achtergebleven verontreiniging en beschadigingen zullen van gemeentewege worden opgeruimd c.q. hersteld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1.het uitwerkingsbesluit plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie van de weg” d.d. 14 september 2010, wordt ingetrokken.

2.Dit uitwerkingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 25 september 2013.
De gemeentesecretaris, De burgemeester,