Verordening Winkeltijden gemeente Heerde

Geldend van 23-12-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Heerde

De raad der gemeente Heerde ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

in te trekken zijn besluit dd. 30 januari 1995, waarbij de "Verordening winkelsluiting gemeente Heerde" is vastgesteld;

vast te stellen de navolgende "Verordening Winkeltijden gemeente Heerde";

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2. Overdracht van de ontheffing

Ontheffingen op grond van deze verordening zijn over draagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon-en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4. Feestdagenregeling

 • 1.

  Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet geldt niet voor ten hoogste vijf, nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar, met uitzondering wanneer de feestdag valt op een zondag en op eerste kerstdag.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5. Openstelling van avondwinkels op feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet vervatte verboden voor ten hoogste vijf, nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar met uitzondering wanneer de feestdag valt op een zondag en op eerste kerstdag ten behoeve van winkels die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 2.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  De winkel dient gesloten te zijn tussen 0 en 16.00 uur

 • b.

  Er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet,- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank-,- en Horecawet.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon-en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6. Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Wet vervatte verbo­ den, voorzover deze betrekking hebben op de nieuwjaars­ dag,tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag voorzover niet samenvallend met een zondag, ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon,­en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 8. Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht niet:

 • a.

  voor de kampeerterreinen in de gemeente;

 • b.

  gedurende het tijdvak van 1 maart tot en met l november;

 • c.

  op zondag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur, voor maximaal 4 uur.

 • d.

  voor de verkoop van voedings- en genotmiddelen.

Artikel 9. In werking treden verordening

Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij door burgemeester en wethouders is bekendgemaakt.

Artikel 10. Aanhalingstitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Winkeltijden gemeente Heerde".

Heerde, 23 december 1996.

De raad van de gemeente Heerde,

De secretaris, De burgemeester,