Regeling vervallen per 11-05-2019

Reglement Burgerlijke Stand

Geldend van 04-03-2016 t/m 10-05-2019

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand

Zaaknummer: 1103455

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand.

Reglement burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • c.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs): een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  gemeentehuis: ieder huis dat bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig (éénmalig) is aangewezen.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Hoorn en belast zijn met de werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand.

 • 2. Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking:

  • a.

   personen die niet belast zijn met de werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand en in dienst zijn bij de gemeente Hoorn en die zich bereid hebben verklaard structureel huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren;

  • b.

   de leden van het college van burgermeester en wethouders;

  • c.

   personen die eenmalig een huwelijk zullen voltrekken of een partnerschap zullen registreren en die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de beleidsregel ‘benoeming tot babs voor één dag’.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode die gelijk is aan de periode dat betrokken ambtenaar in dienst is van de gemeente Hoorn. Zelfs wanneer in het benoemingsbesluit aan de benoeming geen termijn of andere beperking verbonden is, vervalt de benoeming als ambtenaar van de burgerlijke stand van rechtswege op de dag dat aan betrokkene ontslag is verleend als ambtenaar in dienst van de gemeente Hoorn.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, 2e lid onder a, wordt benoemd voor een periode van één jaar. Daarna vindt bij goed functioneren een herbenoeming plaats tot het 67e levensjaar. Vervolgens is bij goed functioneren steeds een herbenoeming mogelijk voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

 • 3. De benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die gedaan is vóór de inwerkingtreding van dit reglement vindt aansluiting bij de termijnen genoemd in het 2e lid van dit artikel.

 • 4. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd wordt voor één dag wordt uitsluitend benoemd voor de eenmalige voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap.

 • 5. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, 2e lid onder b wordt uitsluitend benoemd voor de periode dat hij deel uitmaakt van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 4 Leiding van de dienst

Het hoofd van het bureau dienstverlening frontoffice is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand. Hij kan anderen met de uitvoering hiervan belasten.

Artikel 5 Openstelling

 • 6. Met uitzondering van de tijdstippen voor huwelijksvoltrekking en voor registratie of omzetting van een partnerschap zijn de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand dezelfde als die welke voor de het bureau dienstverlening frontoffice zijn vastgesteld. Het bureau werkt uitsluitend op afspraak.

 • 7. Het bureau van de burgerlijke stand is voor huwelijksvoltrekkingen in het stadhuis geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 • 8. Het bureau van de burgerlijke stand is voor huwelijksvoltrekkingen in een huis der gemeente, niet zijnde het stadhuis geopend op maandag tot en met zondag;

 • 9. Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op dinsdag en donderdag om 09.00 uur gelegenheid geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op het stadhuis.

 • 10. Het bureau is met uitzondering van lid 3 gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend. Op lappendag is het bureau als bedoeld in lid 1 en 2 gesloten.

 • 11. Door of namens het hoofd van het bureau dienstverlening frontoffice kan het bureau van de burgerlijke stand op verzoek van een belanghebbende worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 12. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in vorige leden bepaalde openingstijden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als: ‘Reglement burgerlijke stand’.

 • 2. Het reglement treedt in werking op de eerste dag ná die waarop zij bekend is gemaakt.

 • 3. Het reglement van 27 april 1999 wordt hiermee ingetrokken.

  Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 februari 2016

  College van burgemeester en wethouders,

  de secretaris,                 de burgemeester,

Toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In artikel 2 wordt het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaald bureau of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen andere locatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige reden bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 4 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 5 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het bureau van de burgerlijke stand op afspraak open te stellen.

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openstelling wil overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld het hoofd bureau dienstverlening frontoffice) dan dienen zij hiertoe een apart mandaatsbesluit te nemen.

Artikel 6 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.