Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bladel 2016

Geldend van 03-03-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bladel 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

overwegende dat vanuit de praktijk blijkt dat de vastgestelde Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014 op enkele punten verduidelijking behoeft;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014;

besluiten:

vast te stellen:

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bladel 2016

1 Schooltijden

Het vervoer als bedoeld in artikel 1 onder s van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014 vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals aangegeven in de schoolgids: de reguliere schooltijden. Met afwijkende roosters, zoals deze voorkomen in het voortgezet onderwijs, wordt geen rekening gehouden. Verder zijn uitgesloten: introductiedagen, verkorte lesdagen, proefwerkweken, sportdagen, excursies, studiedagen etc. Uitzondering hierop is het vervoer tijdens de examenweken.

To elichting

Artikel 1 onder s van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014 definieert ‘Vervoer’ als volgt: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids.

Deze omschrijving is met name door de digitalisering van de schoolgids achterhaald. Scholen nemen steeds meer afzonderlijke tijden van diverse klassen op in de schoolgids waardoor de indruk ontstaat dat deze leerlingen op deze verschillende tijden recht hebben op leerlingenvervoer. De reguliere schooltijden zijn altijd het uitgangspunt voor het leerlingenvervoer geweest en dit wordt met deze beleidsregel vastgelegd.

2 Regels met betrekking tot incidenten in het leerlingenvervoer

 • 1.

  Indien de vervoerder, de school of de ouders een incident meldt dat mogelijk gevolgen kan hebben voor het vervoer van de leerling(en) start het college een onderzoek. Het incident wordt besproken met de ouders.

 • 2.

  Indien het incident terug te voeren is op de ernstige verstandelijke handicap van de leerling en dus aan de leerling niet kan worden toegerekend, dan wordt met vervoerder, ouders en eventueel school een passende oplossing gezocht (bijv. begeleiding vervoer door ouders, eigen vervoer).

 • 3.

  Indien het incident niet terug te voeren is op de handicap van de leerling, dan wordt het ongewenst gedrag aan de leerling toegerekend en treft het college sancties.

 • 4.

  Afhankelijk van de ernst van het incident ontvangen de ouders van het college een beschikking met:

  • a.

   een eerste waarschuwing, of

  • b.

   een tijdelijke uitsluiting, of

  • c.

   een (tijdelijke) uitsluiting zonder voorafgaande waarschuwing.

   Het college koppelt de actie terug aan de vervoerder en de school.

 • 5.

  Voor het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:

  • a.

   Waarschuwingsbrief: In deze brief wordt medegedeeld dat bij herhaling van het ongewenste gedrag de leerling voor een termijn van maximaal 4 weken wordt geschorst van leerlingenvervoer.

  • b.

   Tijdelijke uitsluiting: Vindt opnieuw ongewenst gedrag plaats dan ontvangen de ouders een brief waarin hen, onder verwijzing naar de waarschuwingsbrief, wordt medegedeeld dat de leerling voor een termijn van 1 dag tot maximaal 4 weken wordt uitgesloten van het leerlingenvervoer.

   Als de leerling zich na de schorsing opnieuw schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan wordt de leerling uitgesloten van het leerlingenvervoer met een maximum van 2 maanden (exclusief vakanties).

  • c.

   Zeer ernstig incident: Hieronder wordt verstaan een situatie waarin een leerling dreigt met geweld of feitelijk geweld gebruikt tegen mede leerlingen en/of chauffeur (bijvoorbeeld: zwaaien met een mes of wapen dan wel het feitelijk gebruik ervan). Indien de leerling zich schuldig maakt aan een zeer ernstig incident dan wordt de leerling, zonder waarschuwing vooraf, gedurende een periode van minimaal 3 maanden uitgesloten van het leerlingenvervoer.

  • 6.

   Als uit het onderzoek blijkt dat het voorval moet worden toegerekend aan de chauffeur, dan treft het college met de vervoerder een gepaste maatregel tot oplossing van het probleem. Het college stelt de ouders en de school op de hoogte van het resultaat.

Toelichting

Ten aanzien van incidenten is niets opgenomen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014. Uitgangspunt is dat ouders hun kinderen zodanig moeten instrueren zich zo te gedragen dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan.

Vanuit de praktijk is de behoefte ontstaan aan verduidelijking van het bovenstaande en dit op te nemen in regels met betrekking tot het vervoer van leerlingen waarbij het gedrag in mindere c.q. meerdere mate problemen geeft voor het vervoer c.q. medeleerlingen.

3 Neveninstromers

 • 1.

  Onder neveninstromers worden verstaan: kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, met een niet Nederlandse nationaliteit, die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven.

 • 2.

  De volgende criteria gelden voor het leerlingenvervoer van neveninstromers:

  • a.

   Bij elke neveninstromer wordt bekeken welke school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is in relatie tot de vervoerskosten;

  • b.

   Neveninstromers naar Eindhoven, waarvan de afstand van huisadres naar school meer dan 6 kilometer bedraagt (afstandsgrens vanaf welke leerlingenvervoer aangevraagd kan worden), komen voor vervoer in aanmerking.

  • c.

   Neveninstromers naar Hapert komen niet voor leerlingenvervoer in aanmerking.

Toelichting

Hierover is niets specifiek opgenomen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014. Voor leerlingen die niet in een noodopvanglokaliteit of asielzoekerscentrum verblijven geldt de verordening leerlingenvervoer van de gemeente waar zij verblijven, ongeacht het feit of zij een vluchtelingenstatus hebben.

Ten behoeve van het opleiden van neveninstromers in de leeftijd van 6-13 jaar, met een niet Nederlandse nationaliteit, minder dan 1 jaar in Nederland verblijvend zijn er, voor de Kempische leerlingen, 2 onderwijsvoorzieningen: de Neveninstroom te Eindhoven en de Neveninstroom te Hapert.

Voor deelname aan het onderwijs van de Neveninstroom te Eindhoven zijn de vervoerskosten hoog. Bij deelname aan het onderwijs van de Neveninstroom te Hapert worden deze (uitgespaarde) vervoerskosten ingezet voor de schoolkosten op basis van een bedrag per leerling.

4 Tweede opstap- of afzetadres

Onder de volgende voorwaarden wordt een tweede opstap- of afzetadres toegestaan:

 • a.

  de leerling maakt gebruik van aangepast vervoer;

 • b.

  er is één opvangadres naast het huisadres toegestaan;

 • c.

  het opvangadres ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bladel;

 • d.

  er dient sprake te zijn van een vast patroon, dat wil zeggen één vast adres alsook op vaste dagen per week. Een volwassene moet ter plaatse aanwezig zijn om de leerling op te vangen;

 • e.

  vervoer vanaf een opvangadres naar het huisadres behoort in geen geval tot de mogelijkheden;

 • f.

  indien het vervoer naar een opvangadres leidt tot individueel vervoer, of om andere redenen leidt tot hogere kosten dan vervoer naar het woonadres, dan wel tot langere reistijd voor de overige leerlingen, behoudt het college zich het recht voor het vervoer niet toe te staan.

Toelichting

Het uitgangspunt van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014 is, dat slechts het vervoer van de woning of de opstapplaats naar de onderwijsinstelling en vice versa wordt bekostigd.

Door de veranderende maatschappij wordt steeds meer een beroep gedaan op een tweede opvangadres (co-ouderschap, logeerhuis, buitenschoolse opvang). Omdat het (leerlingen)vervoer van en naar een tweede opvangadres niet is opgenomen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bladel 2014 ontstaat een ongelijkheid met leerlingen in het reguliere primaire onderwijs. Het is mogelijk deze ongelijkheid kostenneutraal op te heffen.

5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bladel 2016.

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 23 februari 2016.

Het college voornoemd,

de secretaris, drs. E.L.C.M. Mol

de burgemeester, mr. A.H.J.M. Swachten