Geurverordening omgeving Suetersweg 19, 19a, 19b te Bentelo 2016

Geldend van 04-03-2016 t/m heden

Intitulé

Geurverordening omgeving Suetersweg 19, 19a, 19b te Bentelo 2016

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de geurgebiedsvisie omgeving Suetersweg 19, 19a, 19b Bentelo 2016.

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderij behorende dier-verblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij omgeving Suetersweg 19, 19a en 19b Bentelo 2016.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • -

  veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • -

  wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 • -

  geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V‐Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

 • -

  odour units (ouE/m3; P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume‐eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens NEN‐EN 13725:2003

"Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie".

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gebied dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied dat is aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening, de wettelijke norm van 14 odeur units

Artikel 4 Andere waarden voor afstanden

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied dat is aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening:

 • ·

  40 meter tussen de woning aan de Suetersweg 17 te Bentelo tot aan de gevel van de voormalige melkkoeien- en toekomstige jongveestal op het adres Suetersweg 19, 19a en 19b te Bentelo;

 • ·

  45 meter tussen de woning aan de Suetersweg 8-8a te Bentelo (tegenover Suetersweg 19) tot aan de gevel van de voormalige melkkoeien- en toekomstige jongveestal op het adres Suetersweg 19, 19a en 19b te Bentelo.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening geurhinder en veehouderij omgeving Suetersweg 19, 19a en 19b te Bentelo 2016".

Artikel 6: In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 4 maart 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 23 februari 2016
De raad van Hof van Twente,
de griffier, de voorzitter,
mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage: Plankaart behorende bij geurverordening omgeving Suetersweg 19, 19a en 19b te Bentelo 2016.

Bijlage Geurgebiedsvisie plangebied Suetersweg 19, 19a, 19b te Bentelo

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/verordeningen/Verordening_2016_Overheid/Geurgebiedsvisie_plangebied_Suetersweg_19__19a_en_19b_te_Bentelo.pdf