Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012

Geldend van 10-05-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelet op artikel 160 Gemeentewet, artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012

Artikel 1. Begripsomschrijving

Preventie: activiteiten waarmee wordt voorkomen dat er belemmeringen of problemen ontstaan.

Recreatief: met recreatieve activiteiten wordt bedoeld: activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting.

Welzijn Nieuwe Stijl: Het programma ‘Welzijn nieuwe stijl’ van het ministerie van VWS stimuleert professionele vernieuwing. De welzijnswerker moet gaan werken aan de hand van acht bakens. Voor een omschrijving van de 8 bakens wordt verwezen naar de bijlage.

Dorps-/wijkgericht (georganiseerd): Het organiseren van activiteiten dicht bij de mensen zelf, op dorps- en/of wijkniveau.

Innovatief: vernieuwend, baanbrekend, grensverleggend. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, etc.) .

Budgetneutraal: Een activiteit is budgetneutraal als de kosten ervan per saldo geen invloed hebben op het totaal van lasten en baten.

Artikel 2. Grondslag

Deze beleidsregels hebben hun wettelijke grondslag in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en zijn een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011.

Artikel 3. Teopasselijkheid

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de volgende instellingen of activiteiten: maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, sociaal cultureel Werk, (ouderen)welzijnswerk, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.

Artikel 4. Beleidsdoel

Overkoepelend doel is dat alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ze voelen zich prettig, veilig en vitaal in hun directe leefomgeving ongeacht eventuele beperkingen of belemmeringen.

Bij eventuele beperkingen of belemmeringen gaan mensen eerst uit van eigen kracht, eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid om hun maatschappelijke participatie te vergroten. Als zij hierin worden ondersteund, wordt met deze eigen kracht en eigen mogelijkheden gewerkt aan het vergroten van deelname aan de maatschappij.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieaanvraag dient te voldoen aan het beleidsdoel genoemd in artikel 4.

 • 2. De subsidieaanvrager dient aan te geven (in) hoe(verre):

  • a.

   de activiteiten gericht zijn op preventie;

  • b.

   samengewerkt wordt met andere maatschappelijke partners, in de aanvraag dan wel in de uitvoering.;

  • c.

   gewerkt wordt volgens bakens van Welzijn Nieuwe Stijl;

  • d.

   de activiteit dorps-/wijkgericht wordt georganiseerd.;

  • e.

   de activiteit gericht is op innovatie.

 • 3. De onder ‘3. Toepasselijkheid’ genoemde instellingen is een financieel kader meegegeven. Voor 2013 geldt dat de het totaal aan subsidiebedragen voor deze organisaties 5 % minder is dan in 2012 en voor 2014 geldt dat het bedrag 10 % minder is dan in 2013.

Artikel 6. Weigeringsgrond

Recreatieve activiteiten worden niet of alleen budgetneutraal gesubsidieerd.

Artikel 7. Vereisten bij de aanvraag

De volgende gegevens dienen bij de aanvraag te worden aangeleverd:

 • 1.

  Gegevens zoals bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 (ASV 2011).

 • 2.

  Een ingevuld subsidieaanvraagformulier volgens gemeentelijk format.

Artikel 8. Subsidiegrondslag uitbreiding aanbod

 • 1. Een uitbreiding van het aanbod komt alleen voor subsidie in aanmerking indien dit past binnen het subsidieplafond en indien er sprake is van het kader zoals weergegeven in artikel 5.

 • 2. Nieuw aanbod komt alleen voor subsidie in aanmerking indien dit past binnen het subsidieplafond en indien er sprake is van het kader zoals weergegeven in artikel 5.

Artikel 9. Overige voorwaarden

De subsidieaanvrager voert minimaal 1 maal per jaar overleg met de gemeente, voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor het nieuwe jaar moet worden ingediend (jaarlijks voor 1 juni).

Artikel 10. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze beleidsregels zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van publicatie van de beleidsregels.

Artikel 12. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Nadere beleidsregels uitvoering subsidies maatschappelijke ondersteuning 2012’.

Ondertekening

Bodegraven, 24 april 2012.
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
de secretaris, a.i.,
H.Romeijn
de burgemeester,
mr. C. van der Kamp