Mandaatbesluit kwijtschelding 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit kwijtschelding 2016

De invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen als heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandaatbesluit kwijtschelding 2016.

Artikel 1

Aan het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein worden gemandateerd de onderstaande bevoegdheden, genoemd in de artikelen 255 van de Gemeentewet, de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016, het Reglement kwijtschelding 2016 en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • ·

    het beslissen op verzoeken om kwijtschelding;

  • ·

    het vragen van gegevens en inlichtingen van belastingplichtigen.

Artikel 2

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is mogelijk.

Artikel 3

Het “Mandaatbesluit kwijtschelding 2014” van de gemeente Bussum van 7 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit kwijtschelding 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh