Mandaatbesluit heffings- en invorderingsbevoegdheden 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsbevoegdheden 2016

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het door burgemeester en wethouders op 2 februari 2016 vastgestelde Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016;

b e s l u i t :

vast te stellen het mandaatbesluit heffings- en invorderingsbevoegdheden 2016

Artikel 1

Aan de ambtenaren, die in dienst van de gemeente en werkzaam bij de afdeling Financiën en Belastingen zijn in de functies van “administratief medewerker A, B of C, werkvoorbereider, beleidsmedewerker, taxateur, medewerker WOZ en bezwaar en beroep of medewerker heffen en bezwaar en beroep” te mandateren om namens de heffingsambtenaar op te treden en handelingen te verrichten inzake de navolgende aangelegenheden:

 • ·

  Het voeren van de correspondentie met betrekking tot de gemeentelijke belastingen zonder rechtsgevolg;

 • ·

  Het bieden van gelegenheid tot het herstellen van verzuim met betrekking tot bezwaarschriften;

 • ·

  Alle bevoegdheden met betrekking tot het horen bij bezwaarschriften;

 • ·

  Het doorzenden en het doen van mededeling aan de indiener van de doorzending van een bezwaar- of beroepschrift;

 • ·

  Het opvragen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde.

Artikel 2

Aan de ambtenaren, die in dienst van de gemeente en werkzaam bij de afdeling Financiën en Belastingen zijn in de functie van “medewerker innen” te mandateren om namens de invorderingsambtenaar op te treden en handelingen te verrichten inzake de navolgende aangelegenheden:

 • ·

  Het sturen van een herinnering aan de belastingschuldige;

 • ·

  Het aanmanen van een belastingschuldige;

 • ·

  het treffen van betalingsregelingen (voor een belastingschuld van maximaal € 5.000);

 • ·

  het verlenen van uitstel van betaling;

 • ·

  het inschakelen van een belastingdeurwaarder;

 • ·

  het uitvaardigen van dwangbevelen;

 • ·

  het verlenen van prolongatie bij beslaglegging.

Artikel 3

Het verlenen van ondermandaat van deze bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 4

De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016:

 • ·

  Het Mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014 van 2 september 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Naarden;

 • ·

  Het Mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014 van 2 september 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Muiden;

 • ·

  Het Mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014 van 2 september 2014 van de invorderingsambtenaar van de gemeente Bussum.

Artikel 5

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 6

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit heffings- en invorderingsbevoegdheden 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016.

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh