Ondermandaat kwijtschelding 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Ondermandaat kwijtschelding 2016

Het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van de invorderingsambtenaar van 3 februari 2016, waarin het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein onder andere wordt gemandateerd om te beslissen op kwijtscheldingsverzoeken;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende besluit inzake ondermandaat:

Ondermandaat kwijtschelding 2016

Artikel 1

Aan de teamleider specialistisch team van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en de specialist van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein wordt het beslissen op verzoeken om kwijtschelding gemandateerd.

Artikel 2

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 3

Het besluit “Ondermandaat kwijtschelding 2014” van 7 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaat kwijtschelding 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 5 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

P.Lensselink