Mandaatbesluit parkeercontroleurs 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit parkeercontroleurs 2016

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van de heffings- , invorderings- en WOZ ambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandaatbesluit parkeercontroleurs 2016.

Artikel 1

De door het college van burgemeester en wethouders aangestelde gemeentelijke belastingambtenaren, in de functie van Handhaver B of C bij de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving te mandateren om namens de heffings- en invorderingsambtenaar de onderstaande bevoegdheden, genoemd in de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, de artikelen 47 en 49 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, te verrichten:

 • ·

  het opleggen van een naheffingsaanslag;

 • ·

  het aanleggen van een wielklem;

 • ·

  het verrichten van werkzaamheden tot het wegslepen van een auto;

 • ·

  het vragen van gegevens en inlichtingen van belastingplichtigen.

Artikel 2

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 3

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  Het “Mandaatbesluit parkeercontroleurs 2015” van 9 december 2014 van de gemeente Bussum;

 • ·

  Het “Mandaatbesluit marktmeester 2013” van 7 januari 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit parkeercontroleurs 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh