Mandaatbesluit hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het Mandaatbesluit hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016.

Artikel 1

De heffing en de invordering in eerste aanleg van de leges, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage 1 te mandaten aan het hoofd van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Artikel 2

Ondermandaat van deze bevoegdheden aan ondergeschikten is mogelijk.

Artikel 3

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016”.

Ondertekening

Gooise Meren, 3 februari 2016
De gemeenteambtenaar voornoemd,
Drs. J.T.
Versteegh

BIJLAGE 1 Behorende bij het Mandaatbesluit hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016

Gooise Meren

Aan het hoofd van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving wordt de heffing en invordering (in eerste aanleg) van de leges van de hieronder aangegeven diensten gemandateerd. Deze diensten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordeningen 2016 van de gemeente Naarden, Muiden en Bussum.

Legesverordeningen van Naarden en Bussum:

Alle diensten genoemd in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening van Naarden en Bussum, onder Titel 1 in Hoofdstuk 8 (vastgoedinformatie) en verder per gemeente in de volgende Legesverordening:

Legesverordening 2016 van Naarden:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 onder de nummers:

1.20.1.2 en 1.20.1.2.1 en 1.20.1.2.2: afschriften, fotokopieën etc.

Legesverordening 2016 van Muiden:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 onder de nummers:

1.19.1.2: gegevens kadaster;

1.19.1.3: perceelskaart;

1.19.7.2 t/m 4: afschriften, fotokopieën, uittreksels etc.

Legesverordening 2016 van Bussum:

Voor de diensten genoemd in de tarieventabel in Titel 1 onder de nummers:

1.19.1 huisnummerkaart;

1.19.2.1 t/m 3 gegevens kadaster;

1.19.9.1 afschriften, fotokopieën etc.