Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016.

Artikel 1

Het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen is:

 • ·

  De gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

 • ·

  De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 2

De medewerker van de afdeling Financiën en Belastingen in de functie van beleidsmedewerker is voor de heffing en de invordering zoals bedoeld in artikel 1 de vervanger van het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen.

Artikel 3

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van

Gooise Meren gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris
de burgemeester