Regeling vervallen per 01-01-2018

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m 31-12-2017

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Artikel 1

Mevrouw S. de Gooijer, domicilie kiezend Brinklaan 35 te Bussum, geboren op 22 maart 1966 te Hilversum is belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris
de burgemeester