Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding 2016

Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding 2016

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren;

gelet op artikel 24 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding 2016

Artikel 1

 • 1. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend tot het beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • 2. Ondermandaat van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid is mogelijk.

Artikel 2

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  het Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  het Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  het Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit beroepschrift kwijtschelding 2016”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris
de burgemeester