Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van ;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onder d, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016.

Artikel 1

De hierna genoemde gemeenteambtenaren worden aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Financiën en Belastingen in de functie van:

 • ·

  Administratief medewerker A, B of C;

 • ·

  Werkvoorbereider;

 • ·

  Beleidsmedewerker;

 • ·

  Taxateur;

 • ·

  Medewerker WOZ en bezwaar en beroep;

 • ·

  Medewerker heffen en bezwaar en beroep;

 • ·

  Medewerker innen.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Dienstverlening in de functie van:

 • ·

  medewerker DIV A of B;

 • ·

  medewerker frontoffice;

 • ·

  medewerker burgerzaken A of B;

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein in de functie van:

 • ·

  Hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein;

 • ·

  Teamleider specialistisch team;

 • ·

  Specialist minimaregelingen.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving in de functie van:

 • ·

  medewerker vergunningen A

 • ·

  medewerker onderhoud B;

 • ·

  medewerker handhaver B of C.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum;

 • ·

  Aanstellings- en aanwijzingsbesluit marktmeester 2013 van 7 januari 2014 van de gemeente Bussum.

 • ·

  Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL van 9 december 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris
de burgemeester