Verordening speelautomaten Gooise Meren 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening speelautomaten Gooise Meren 2016

De raad van de gemeente GOOISE MEREN;

gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV2016.007

gelet op het bepaalde in de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening speelautomaten Gooise Meren 2016.

Artikel 1 Begripsbepalingen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet : Wet op de kansspelen;

 • b.

  Vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen;

 • c.

  Speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet op de kansspelen;

 • d.

  Kansspelautomaat : automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet op de kansspelen;

 • e.

  Hoogdrempelige inrichting : inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet op de kansspelen;

 • f.

  Laagdrempelige inrichting : inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet op de kansspelen;

 • g.

  Openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijklanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen

Artikel 2

 • 1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn drie speelautomaten toegestaan waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 2. In laagdrempelige inrichting zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten niet zijn toegestaan.

Artikel 3

De burgemeester verleent op een desbetreffende aanvraag voor een hoogdrempelige inrichting vergunning voor het daarin aanwezig hebben van maximaal twee kansspelautomaten, indien deze inrichting beschikt over een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 4

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van deze verordening geldt voor een tijdvak van ten hoogste 5 jaar.

 • 2. De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 3. In de aanwezigheidsvergunning is ten minste opgenomen:

  • a.

   naam van de ondernemer;

  • b.

   adres van de inrichting en het aantal kansspelautomaten (met een maximum van twee);

  • c.

   de verplichting op of aan een speelautomaat een waarschuwing tegen gokverslaving en overige risico’s van overmatig gokken te bevestigen;

 • 4. kansspelautomaten dienen zodanig te worden opgesteld dat door de leidinggevende voortdurend toezicht kan worden gehouden.

 • 5. Er mogen alleen speelautomaten worden opgesteld die in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 30h eerste lid van de Wet op de kansspelen.

Artikel 5

 • 1. Aan een aanwezigheidsvergunning kunnen door de burgemeester voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2. De voorschriften en beperkingen moeten binnen het kader en de doelstelling van de Wet op de kansspelen vallen.

 • 3. De voorschriften en beperkingen kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

Artikel 6

 • 1. Een aanwezigheidsvergunning die voor de inwerkingtreding van deze verordening is verleend voor het aanwezig hebben van (maximaal twee) kansspelautomaten, blijft van kracht gedurende de in de vergunning genoemde termijn.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat is ingediend waarop nog niet is beslist , wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 7

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn behoudens de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering belast de ambtenaren die zijn aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening speelautomaten Gooise Meren 2016.

Artikel 9

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie.

 • 2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de:

  Speelautomatenverordening Bussum 2009;

  Verordening op de Kansspelen Naarden 2013;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren op 4 januari 2016.

De voorzitter
De griffier