Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Gooise Meren 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Gooise Meren 2016

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV2016.007

Gelet op artikel 2 van de Wet Gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:

Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Gooise Meren 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • c.

  de anti-discriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders gemeente Gooise Meren

 • e.

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • f.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het

 • g.

  besluit.

 • h.

  klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • i.

  ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een anti-discriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting anti-discriminatievoorziening

 • 1. Bij de inrichting van de anti-discriminatievoorziening worden in ieder geval de

 • 2. deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 3. De anti-discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 4. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   Per post;

  • b.

   Per e-mail;

  • c.

   Telefonisch;

  • d.

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal anti-dicriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de anti-discriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Gooise Meren 2016

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de:

  • a.

   bij raadsbesluit van 21 april 2010 vastgestelde “Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Naarden 2014”.

  • b.

   bij raadsbesluit van 7 januari 2010 vastgestelde “Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Muiden 2010”.

  • c.

   bij raadsbesluit 3 juni 2010 vastgestelde “Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Bussum”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren op 4 januari 2016.

De voorzitter
De griffier