Regeling Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen

Geldend van 01-05-2007 t/m heden

Intitulé

Regeling Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen

De raden van de gemeenten Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Nederweert, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

overwegende, dat het bestuur van het openbaar basisonderwijs per 1 januari 1998 wordt verzorgd door de openbare rechtspersoon: Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs De Kempen (hierna: RBOB);

dat het RBOB per 1 mei 2007 een bestuurlijke fusie wenst aan te gaan met het bestuur van de algemeen bijzonder basisschool “de Regenboog” te Bergeijk;

dat in verband hiermee wordt verzocht de bestuursvorm van het RBOB te wijzigen in een stichting samenwerkingsbestuur openbaar en algemeen bijzonder onderwijs;

dat op grond van artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs een vorm van toezicht op het openbaar onderwijs geregeld moet worden;

dat het gewenst is hiervoor op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen een samenwerkingsverband in te stellen;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2006;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten:

 • 1.

  de op onderscheiden data door voornoemde gemeenteraden vastgestelde, doch voor iedere gemeente gelijkluidende en van kracht zijnde “Regeling Regionale Raad Openbaar Basisonderwijs De Kempen” per 1 mei 2007 in te trekken.

 • 2.

  eveneens per 1 mei 2007 de navolgende regeling te treffen:

“Regeling regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen”.

Artikel 1. Algemene bepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de Regeling regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen;

 • b.

  het gemeenschappelijk orgaan: het orgaan, bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • c.

  de gemeente: de aan deze regeling deelnemende gemeente;

 • d.

  de stichting: Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs;

 • e.

  de wet: de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 2. Gemeenschappelijk orgaan.

 • 1. Voor de uitvoering van de regeling wordt een gemeenschappelijk orgaan ingesteld, genaamd “Regionaal samenwerkingsorgaan openbaar basisonderwijs De Kempen”.

 • 2. Het gemeenschappelijk orgaan is gevestigd te Cranendonck.

Artikel 3. Doelstelling en bevoegdheden.

 • 1. De regeling wordt getroffen om gezamenlijk zorg te dragen voor de uitoefening van de taken en de bevoegdheden, die krachtens artikel 17 van de wet aan de gemeenteraden zijn opgedragen.

 • 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, omvat de besluitvorming ten aanzien van de aangelegenheden, als bedoeld in artikel 8, tweede lid onder b, artikel 24, tweede en vierde lid en artikel 25 van de statuten van de stichting.

Artikel 4. Samenstelling.

 • 1. Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de wethouders onderwijs van de deelnemende gemeenten.

 • 2. Het lidmaatschap van het gemeenschappelijk orgaan eindigt van rechtswege zodra men ophoudt wethouder onderwijs van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn.

 • 3. Het gemeenschappelijk orgaan wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Artikel 5. Informatie- en verantwoordingsplicht.

 • 1. Het gemeenschappelijk orgaan verstrekt de gemeenteraden alle informatie die een of meer leden van die raden schriftelijk verlangen.

 • 2. Een lid van het gemeenschappelijk orgaan verschaft aan de gemeenteraad die dit lid heeft aangewezen, alle informatie die een of meer leden van die raad verlangen.

 • 3. Een lid van het gemeenschappelijk orgaan is aan de gemeenteraad die dit lid heeft aangewezen verantwoording schuldig over het door hem in het gemeenschappelijk orgaan gevoerde beleid.

 • 4. De gemeenteraad kan het door hem aangewezen lid van het gemeenschappelijk orgaan ontslag verlenen als deze het vertrouwen van die raad niet meer bezit.

Artikel 6. Verboden handelingen en onverenigbare betrekkingen.

 • 1. Een lid van het gemeenschappelijk orgaan mag niet als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van het gemeenschappelijk orgaan of ten behoeve van het gemeenschappelijk orgaan in geschillen.

 • 2. Het lidmaatschap van het gemeenschappelijk orgaan is onverenigbaar met dat van het bestuur van de stichting.

Artikel 7. Openbaarheid en geheimhouding.

 • 1. Het gemeenschappelijk orgaan vergadert jaarlijks tenminste tweemaal.

 • 2. De vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan zijn openbaar.

 • 3. In afwijking van het tweede lid worden de deuren gesloten wanneer ten minste twee van de aanwezige leden daarom verzoeken dan wel wanneer de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 4. Het gemeenschappelijk orgaan beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 5. Het gemeenschappelijk orgaan kan op grond van een belang als bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het gemeenschappelijk orgaan worden overgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 6. De geheimhouding als bedoeld in het vorige lid, wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het gemeenschappelijk orgaan haar opheft.

Artikel 8. Begroting.

 • 1. De begroting van het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

 • 3. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

 • 5. Nadat deze is vastgesteld zendt het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.

 • 6. Het bepaalde in het derde, vierde en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 9. Rekening.

 • 1. De jaarrekening van het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Artikel 10. Overige bepalingen.

 • 1. Het gemeenschappelijk orgaan wordt vanuit een of meerdere gemeenten ambtelijk bijgestaan.

 • 2. Het gemeenschappelijk orgaan besluit over de wijze, waarop de kosten van de ambtelijke bijstand worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten.

Artikel 11. Toe- en uittreding.

 • 1. Toetreding van een gemeente tot deze regeling vindt plaats op het moment dat een of meer openbare scholen in die gemeente zijn overgedragen aan de stichting.

 • 2. Een gemeente treedt uit de regeling op het moment dat de stichting niet langer het bevoegd gezag uitoefent van de openbare scho(o)l(en) in die gemeente.

Artikel 12. Wijziging regeling.

 • 1. Wijziging van deze regeling geschiedt bij eensluidend besluit daartoe van de gemeenteraden.

 • 2. Een besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt niet genomen dan nadat het gemeenschappelijk orgaan hierover is gehoord.

Artikel 13. Opheffing.

De regeling wordt opgeheven indien en zodra de stichting met toepassing van artikel 26 van de stichtingsstatuten is ontbonden en een vereffening heeft plaatsgevonden van het vermogen van de stichting.

Artikel 14. Inwerkingtreding.

 • 1.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

 • 2.

  De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  Het gemeentebestuur van Cranendonck draagt zorg voor de verzending van een exemplaar van de volledig getekende regeling aan gedeputeerde staten en aan de deelnemende gemeenten.

 • 4.

  De besturen van de gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.

 • 5.

  Het bepaalde in het derde en vierde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toe- en uittreding.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bladel in zijn openbare vergadering van 15.02.2007 De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in zijn openbare vergadering van….
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eersel in zijn openbare vergadering van………….
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heeze-Leende in zijn openbare vergadering van…
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nederweert in zijn openbare vergadering van………
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oirschot in zijn openbare vergadering van………….
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden in zijn openbare vergadering van….
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van……
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van………
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waalre in zijn openbare vergadering van………….
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,