Beleidsregel handhaving helingbestrijding Winterswijk

Geldend van 13-02-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel handhaving helingbestrijding Winterswijk

1. Inleiding

Het tegengaan woninginbraken en diefstallen is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 van de gemeenten in de Achterhoek Oost. Onderdeel daarvan is het tegengaan van heling. Het doel van het tegengaan van heling is de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren, de pakkans van woninginbrekers, dieven en helers te vergroten en gestolen goederen zoveel mogelijk op te sporen en terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. Deze aanpak is ook regionaal ingezet. In dit kader is voor handelaren het bijhouden van een in- en verkoopregister middels het zogenaamde Digitaal Opkopers Register (DOR) verplicht gesteld. In deze Beleidsregel handhaving helingbestrijding is aangegeven op welke wijze van de bevoegdheid tot handhaving van de verplichtingen gebruik wordt gemaakt.

2 Invoering Digitaal Opkopers Register

In het belang van de aanpak van heling van goederen is het gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd. Om deze controle mogelijk te maken zijn handelaren verplicht een doorlopend inkoopregister en verkoopregister bij te houden, waarin zij aantekening moeten houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden verworven, die voorhanden zijn, die worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen. Het inkoopregister is verplicht op grond van artikel 437, eerste lid sub a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het verkoopregister is verplicht op grond van artikel 2:46 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Winterswijk (APV).

Omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister is door de politie een digitale versie van deze registers ontworpen, het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt. Gestolen goederen kunnen daardoor snel worden getraceerd en heling kan op een effectieve wijze kan worden tegengegaan. Het DOR is aangewezen als register zoals bedoeld in artikel 2:46 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen. Het DOR wordt door alle gemeenten in de Achterhoek ingevoerd.

3. Handhaving

Het toezicht op het bijhouden van het DOR wordt uitgeoefend door de politie. Deze beleidsregel wordt vastgesteld om op eenduidige wijze te kunnen reageren bij geconstateerde overtredingen van de diverse verplichtingen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verplichtingen met betrekking tot het inkoopregister en de verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister.

3.1 Inkoopregister

De verplichtingen met betrekkingen tot het inkoopregister zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De handhaving van deze strafrechtelijke regels behoort tot de bevoegdheid van de politie en het Openbaar Ministerie. Deze beleidsregel heeft dan ook geen betrekking op de handhaving daarvan. Wel is in de lokale driehoek afgestemd welk beleid bij de handhaving van deze regels door het OM wordt gevolgd. In de bijlage is dit beleid weergegeven.

3.2 Verkoopregister

De verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister en het gedurende een aantal dagen in bewaring houden van goederen zijn opgenomen in de APV. Deze regels kunnen bestuursrechtelijk (bestuursdwang of dwangsom) en strafrechtelijk (via de strafbaarstelling van overtreding van deze APV-regels) worden gehandhaafd. Het hier opgenomen beleid betreft handhaving van de APV-regels en is gebaseerd op artikel 125 Gemeentewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht. Om invulling te geven aan de bestuursrechtelijke handhaving van de verplichtingen zijn de verschillende mogelijke overtredingen onderstaand schematisch weergegeven en gekoppeld aan handhavend optreden middels een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang (sluiting).

4. Handhavingsbeleid

Constatering/overtreding

Actie

Juridische basis

Sanctie

Verkoopregister wordt niet of niet juist bijgehouden

1e constatering/ overtreding

Art. 2:46 APV, art. 125 Gemeentewet

Waarschuwing

2e constatering/ overtreding binnen 2 jaar na constatering 1e overtreding

Art. 2:46 APV, art. 125 Gemeentewet

Opleggen last onder dwangsom van € 1000,-- per overtreding, tot een maximum van € 2000,--.

Begunstigingstermijn 7 dagen

3e constatering/ overtreding binnen 2 jaar na constatering 2e overtreding

Art. 2:46 APV, art. 125 Gemeentewet

Verbeuren dwangsom (daadwerkelijk innen)

4e constatering/

overtreding binnen 2 jaar na constatering 3e overtreding

Art. 2:46 APV, art. 125 Gemeentewet

Verbeuren dwangsom en waarschuwing sluiting

5e constatering/

overtreding binnen 2 jaar na constatering 4e overtreding

Art. 2:46 APV, art. 125 Gemeentewet

Sluiting lokaliteit voor de duur van 4 weken

Vervreemding of verandering goed binnen 5 dagen na verkrijging

1e constatering/ overtreding

Art. 2:47 APV, art. 125 Gemeentewet

Waarschuwing

2e constatering/ overtreding binnen 2 jaar na constatering 1e overtreding

Art. 2:47 APV, art. 125 Gemeentewet

Opleggen last onder dwangsom van € 1000,-- per overtreding, tot een maximum van € 2000,--.

Begunstigingstermijn 7 dagen

3e constatering/ overtreding binnen 2 jaar na constatering 2e overtreding

Art. 2:47 APV, art. 125 Gemeentewet

Verbeuren dwangsom (daadwerkelijk innen boete)

4e constatering/

overtreding binnen 2 jaar na constatering 3e overtreding

Art. 2:47 APV, art. 125 Gemeentewet

Verbeuren dwangsom en waarschuwing sluiting

5e constatering/

overtreding binnen 2 jaar na constatering 4e overtreding

Art. 2:47 APV, art. 125 Gemeentewet

Sluiting lokaliteit voor de duur van 4 weken

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl. .

6. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregel handhaving helingbestrijding”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 november 2015

De burgemeester van Winterswijk,
Drs. M.J. van Beem

BIJLAGE: HANDHAVING OM VERPLICHTINGEN INKOOPREGISTER / HELING

Constatering/overtreding

Actie

Juridische basis

Sanctie

INKOOPREGISTER

Strafrecht

Verschrijvingen NAW gegevens

1e overtreding

Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, tweede lid, onder e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 of 2: geen interventie.

3 - 5: Schriftelijke waarschuwing.

6 -10: OM strafbeschikking € 150.

>10: OM strafbeschikking €  300.

2e overtreding binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding

Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, tweede lid, onder e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 of 2: geen interventie.

3 - 5: OM strafbeschikking € 100.

6 -10: OM strafbeschikking € 220.

>10: OM strafbeschikking € 450.

3e overtreding binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding

Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, tweede lid, onder e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 of 2: geen interventie.

3 - 5: OM strafbeschikking € 150.

6 -10: OM strafbeschikking € 300.

>10: OM strafbeschikking € 600.

Ontbrekende of onjuiste gegevens anders dan ontbrekende gegevens m.b.t. legitimatieplicht

1e overtreding

Uitvoeringsbesluit, artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: OM strafbeschikking € 250.

6 – 10: OM strafbeschikking € 500.

>10: OM strafbeschikking € 750.

2e overtreding binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding

Uitvoeringsbesluit, artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: OM strafbeschikking € 370.

6 – 10: OM strafbeschikking € 750.

>10: OM strafbeschikking € 1.100.

3e overtreding binnen 4 jaar na afdoening eerste overtreding

Uitvoeringsbesluit, artikel 2, tweede lid, onder a tot en met e ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: OM strafbeschikking € 500.

6 – 10: OM strafbeschikking € 1.000.

>10: Dagvaarden, eis ter zitting

€ 1.500.

Ontbrekende gegevens m.b.t. legitimatieplicht

1e overtreding

artikel 2, tweede lid, onder f van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: OM strafbeschikking € 500.

6 – 10: OM strafbeschikking € 1.000.

>10: OM strafbeschikking € 1.500.

2e overtreding binnen twee jaar na afdoening eerste overtreding

artikel 2, tweede lid, onder f van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: OM strafbeschikking € 750.

6 – 10: OM strafbeschikking € 1.500.

>10: Dagvaarden, eis ter zitting € 2.200.

3e overtreding binnen vier jaar na afdoening eerste overtreding

Ontbrekende gegevens m.b.t. legitimatieplicht, artikel 2, tweede lid, onder f van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Strafrecht

1 – 5: Dagvaarden, eis ter zitting

€ 1.000.

6 – 10: Dagvaarden, eis ter zitting

€ 2.000.

>10: Dagvaarden, eis ter zitting 1 maand hechtenis.

Geen register bijhouden

1e overtreding

artikel 437, eerste lid, onder a Wetboek van Strafrecht (eerste overtreding):

OM strafbeschikking € 2.000

2e overtreding binnen 2 jaar na afdoening eerste overtreding

artikel 437, eerste lid, onder a Wetboek van Strafrecht

Dagvaarden, eis ter zitting € 3.000.

3e overtreding binnen 4 jaar na afdoening eerste overtreding

Geen register bijhouden, artikel 437, eerste lid, onder a Wetboek van Strafrecht

Dagvaarden, eis ter zitting 2 maanden hechtenis.

HELERS

Opzetheling

Proces-verbaal opmaken, strafrechtelijke vervolging op basis van feiten en omstandigheden, maximale strafeis: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie (artikel 416 Wetboek van Strafrecht)

Schuldheling

Proces-verbaal opmaken, strafrechtelijke vervolging op basis van feiten en omstandigheden, maximale strafeis: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie (artikel 417bis Wetboek van Strafrecht)