Regeling vervallen per 21-11-2016

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 22-11-2016 t/m 20-11-2016

Intitulé

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg

Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB EU L 347/487) van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Verordening (EU) 1306/2013 en 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB EU L 347/549 van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betaling aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB EU L 347/608) van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het vanwege het grote aantal noodzakelijke wijzigingen van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg in 2016 wenselijk achten een geheel nieuwe subsidieverordening vast te stellen;

Maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het Delegatiebesluit van 26 september 2014 bekend dat zij in hun vergadering van 15 november 2016 gewijzigd hebben vastgesteld:

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbheer Limburg 2016

Voor de inhoud van de verordening kunt u kliken op onderstaande link:

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 november 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon