Subsidieregeling duurzame energie gemeente Edam-Volendam

Geldend van 06-02-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling duurzame energie gemeente Edam-Volendam

De raad van Edam-Volendam,

gelet op de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet en op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

dat de gemeente een actief klimaatbeleid uitvoert en hiervoor van de provincie Noord-Holland een budget verkregen heeft om particulieren te stimuleren te investeren in verbetering van de energie-efficiëntie van de eigen woning;

dat het gewenst is de wettelijke voorschriften die regelen voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt op te nemen in afzonderlijke regelingen;

dat het gewenst is bevoegdheden omtrent subsidieverstrekking neer te leggen bij het college;

B E S L U I T:

vast te stellen de Subsidieregeling duurzame energie gemeente Edam-Volendam.

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 • c.

  DE-lijst: gemeentelijke duurzame-energielijst; lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en voorzieningen;

 • d.

  voorziening: een installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie of warmterugwinning.

Artikel 2. Reikwijdte verordening

 • 1. Voor activiteiten die de energie-efficiëntie van een particuliere eigen woning verbeteren, kan subsidie worden verstrekt.

 • 2. De subsidiabele activiteiten worden opgenomen in een DE-lijst.

 • 3. De subsidie kan uiterlijk tot 1 juni 2016 worden aangevraagd of tot de datum waarop het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 3. Bevoegdheden college

 • 1. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen ter uitwerking van deze verordening.

 • 2. Het college legt in de nadere regels in ieder geval vast:

  • a.

   welke activiteiten voor subsidieverstrekking in aanmerking komen (DE-lijst);

  • b.

   welke gegevens en bescheiden bij de aanvragen om (vaststelling van de) subsidie moeten worden ingediend;

  • c.

   welke aanvullende verplichtingen aan de subsidieverstrekking worden of kunnen worden verbonden;

  • d.

   overige voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een subsidie.

 • 3. Het college is belast met de uitvoering van deze verordening en bevoegd te beslissen op aanvragen om subsidie alsmede bevoegd om andere subsidiebesluiten te nemen op grond van de Awb en deze verordening.

 • 4. Het college is bevoegd subsidieplafonds vast te stellen en daarbij te bepalen hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Paragraaf 2. Aanvraag en verlening van de subsidie

Artikel 4. Bij aanvraag in te dienen gegevens

Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Aanvraagtermijnen voor subsidies

 • 1. Aanvragen om subsidie worden ingediend voorafgaand aan de opdrachtverlening van de subsidiabele activiteiten.

 • 2. Het college kan besluiten een te laat ingediende aanvraag alsnog in behandeling te nemen.

Artikel 6. Beslistermijnen voor subsidieaanvragen

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De beslissing houdt een reservering van het aangevraagde bedrag in.

 • 3. Het bedrag van de reservering wordt maximaal 34 weken aangehouden.

 • 4. Na realisatie van de maatregelen of plaatsing van de voorzieningen wordt het aangevraagde bedrag uitgekeerd. Door middel van de factuur en het betaalbewijs wordt aangetoond dat de maatregelen of voorzieningen zijn getroffen.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Het college kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid (overschrijding subsidieplafond) en artikel 4:35 (algemene weigeringsgronden) van de Awb, een aanvraag voor subsidie weigeren indien:

 • a.

  de activiteiten de energie-efficiëntie niet verbeteren;

 • b.

  de aanvrager geen particulier is;

 • c.

  de aanvrager geen eigenaar is van een woning;

 • d.

  de activiteiten niet op de DE-lijst voorkomen.

Paragraaf 3. Verplichtingen van de ontvanger van een subsidie

Artikel 8. Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan het college, zodra aannemelijk is dat:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht

 • b.

  niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 9. Administratieverplichtingen

De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde informatie alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

Paragraaf 4. Verantwoording en vaststelling van subsidies

Artikel 10. Verantwoording van de subsidie

 • 1. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt een factuur en betaalbewijs van de aangebrachte voorziening overgelegd en kan een foto van de aangebrachte voorziening worden overgelegd.

 • 2. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt binnen 26 weken na de verleningsbeschikking ingediend bij het college.

 • 3. Steekproefsgewijs wordt bepaald of de voorziening, waarvoor subsidie is aangevraagd, is aangebracht.

Artikel 11. Beslistermijnen op aanvragen tot vaststelling subsidie

 • 1. Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in artikel 10, tweede lid is ontvangen, gaat het college acht weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 12. Betaling en bevoorschotting

Het bedrag wordt uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 13. Intrekking verordeningen

 • 1. De Subsidieverordening Duurzame Energie Edam-Volendam 2013-2016 wordt ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling duurzame energie gemeente Zeevang wordt ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 15. Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordeningen bedoeld in artikel 13, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieregeling duurzame energie 2016 gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van
Edam-Volendam in zijn openbare vergadering
d.d. 28 januari 2016
De griffier,
De voorzitter,