Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016

Geldend van 13-04-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2015;

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet

B e s l u i t :

Vast te stellen de volgende Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 4 mei na 19.00 uur, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Algemene vrijstelling op zon- en feestdagen

 • 1. Voor de artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2. De vrijstelling als bedoeld in lid 1 geldt tevens voor het in de uitoefening van het bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aanbieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3. Vrijstelling in verband met de Edamse en Volendamse kermis

De verboden vervat in artikel 2 van de wet, voor zover deze verboden betrekking hebben op de dagen waarop jaarlijks de kermis wordt gehouden in Edam en Volendam gelden niet:

 • a.

  voor winkels gelegen op/in/aan het Damplein, Keizersgracht, parkeerterrein Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein en Bierkade), Spui en Prinsenstraat te Edam op donderdag van 22.00 uur tot 24.00 uur, op vrijdag van 00.00 uur tot 04.00 uur en 22.00 uur tot 24.00 uur, op zaterdag van 00.00 uur tot 04.00 uur en van 22.00 uur tot 24.00 uur en op zondag van 00.00 uur tot 04.00 uur en van 22.00 uur tot 24.00 uur.

 • b.

  voor winkels op/in/aan Sint Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, Stationsstraat, Dril, Meerzijde, Edammerweg, Ventersgracht, parkeerterrein Amvo, Zeestraat (m.u.v. Winkelcentrum Havenhof), Europaplein, Haven en recreatieterrein Slobbeland (mits op dit terrein een feesttent wordt geplaatst, in de directe omgeving van die feesttent) te Volendam, op vrijdag van 22.00 uur tot 24.00 uur, op zaterdag van 00.00 uur tot 04.00 uur en van 22.00 uur tot 24.00 uur, op zondag van 00.00 uur tot 04.00 uur en van 22.00 uur tot 24 uur en op maandag van 00.00 uur tot 04.00 uur en van 22.00 uur tot 24.00 uur.

 • c.

  voor de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gelegen op/in/aan het Damplein, Keizersgracht, parkeerterrein Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein en Bierkade) en parkeerterrein Baanstraat te Edam gedurende de door de gemeente vastgestelde tijden van de kermis.

 • d.

  voor de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gelegen op/in/aan Sint Jozefstraat, C.J. Konijnstraat, Stationsstraat, parkeerterrein Amvo, Zeestraat (m.u.v. Winkelcentrum Havenhof), Europaplein, Haven en recreatieterrein Slobbeland (mits op dit terrein een feesttent wordt geplaatst, in de directe omgeving van die feesttent) te Volendam gedurende de door de gemeente vastgestelde tijden van de kermis.

Artikel 4. Individuele ontheffingen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verbod.

 • 2. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verbod, van 00.00 uur tot 06.00 uur en van 22.00 uur tot 24.00 uur.

 • 3. Aan de in lid 1 en 2 genoemde ontheffingen kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Het college kan de beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2014 vastgesteld bij besluit van de raad van 24 april 2014 en de Verordening winkeltijden gemeente Zeevang vastgesteld bij besluit van de raad van 9 november 2010 worden ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de in het eerste lid bedoelde verordeningen verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de in het eerste lid bedoelde verordeningen maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van
Edam-Volendam in zijn openbare vergadering
d.d. 28 januari 2016.
De griffier,
De voorzitter,