Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Edam-Volendam

Geldend van 05-02-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam, het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de burgemeester van Edam-Volendam, de gemeenteambtenaren belast met de Woz-/heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015 inzake de openstelling van de elektronische weg;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Edam-Volendam het berichtenverkeer langs elektronische weg wil openstellen;

 • -

  de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 • -

  deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen hebben kenbaar gemaakt dat deze weg is geopend;

 • -

  de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van deze weg;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de volgende: Verordening nadere eisen betreffende het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bedrijven met de bestuursorganen van de gemeente Edam-Volendam (Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Edam-Volendam, welke niet is gekoppeld aan een specifieke medewerker van de gemeente Edam-Volendam, maar aan de organisatie als geheel;

 • b.

  bestuurlijke berichten: elektronische aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen die worden ontvangen of verzonden door of namens een bestuursorgaan;

 • c.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

 • d.

  elektronische berichten: informatie die in de vorm van e-mailberichten of door middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website is verzonden;

 • e.

  gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Edam-Volendam;

 • f.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

 • 1. Berichten kunnen elektronisch naar de gemeente Edam-Volendam worden verzonden.

 • 2. Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier.

 • 3. Overige elektronische berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier of wanneer deze verzonden zijn naar de algemene postbus.

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

 • 1. Voor de ondertekening van webformulieren voor bestuurlijke berichten wordt de DigiD-inlogcode gebruikt.

 • 2. Voor de ondertekening van overige webformulieren kan de DigiD-inlogcode worden gebruikt.

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

 • 1. Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale e-mailgrootte overschrijden of een virus bevatten, worden niet in behandeling genomen. De afzender ontvangt hiervan automatisch een bericht.

 • 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan nadere regels stellen waaraan elektronische berichten moeten voldoen voordat deze in behandeling worden genomen.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

 • 1. Aanvullende informatie en bijlagen kunnen digitaal ingevoegd worden bij het te gebruiken webformulier.

 • 2. Aanvullende informatie en bijlagen kunnen per gewone post worden nagezonden voor zover dit op het webformulier wordt aangekondigd en het digitale kenmerk op de nagezonden bescheiden wordt aangegeven.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Voor elektronische berichten die binnenkomen via een webformulier wordt automatisch een technische ontvangstbevestiging gestuurd. Voor overige elektronische berichten kan automatisch een technische ontvangstbevestiging worden gestuurd.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeevang, vastgesteld bij besluit van 13 september 2011 van de raad van Zeevang, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad vanEdam-Volendam in zijn openbare vergaderingd.d. 28 januari 2016,
de griffier, mw. mr. M. van Essen.
de voorzitter, W.J.F.M. van Beek.
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
de burgemeester van Edam-Volendam,
W.J.F.M. van Beek.
de ambtenaar heffing en invordering,
G.H.J. Kwakman.

Toelichting

Algemeen

Op 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden. In de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer wordt geregeld wanneer berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen is toegestaan en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen. Dat is geregeld door een aantal bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen (afdeling 2.3). Door de inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is het dus in principe mogelijk om berichten langs elektronische weg aan de gemeente te zenden. Echter, dit kan uitsluitend als de gemeente uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend.

De gemeente Edam-Volendam wil de ‘elektronische deur’ nu formeel openzetten. Dat gebeurt door middel van het onderhavige besluit, de Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam, hierna: Verordening. In aanvulling op de regels die op grond van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer gelden voor elektronisch berichtenverkeer, kan de gemeente nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg. Dit besluit bevat deze nadere eisen.

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geeft ook regels voor de situatie dat de gemeente een elektronisch bericht aan een geadresseerde wil sturen (artikel 2:14 Algemene wet bestuursrecht, hierna: Awb). Dit is alleen mogelijk als de geadresseerde heeft kenbaar gemaakt dat hij langs elektronische weg bereikbaar is. De verzending moet op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvinden. De gemeente kan daarvoor een elektronische handtekening gebruiken. De Verordening beperkt zich tot de situatie dat bestuurlijke berichten zoals aanvragen en dergelijke elektronisch in ontvangst kunnen worden genomen, maar dat de afhandeling schriftelijk verloopt. Gewone elektronische berichten, zoals ‘informele’ e-mailberichten, kunnen wel elektronisch beantwoord worden.

Omdat de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer al regels geeft voor het verzenden van (officiële) elektronische berichten zoals besluiten naar een geadresseerde, hoeft dit niet in de Verordening geregeld te worden wanneer de gemeente hiervan gebruik wil maken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een elektronische handtekening door de gemeente. Dit is sinds 21 mei 2003 uitputtend geregeld in de Wet elektronische handtekeningen (Burgerlijk Wetboek, artikelen 15a t/m 15f van boek 3).

Tot slot zijn er ook andere formele wetten die iets regelen over het elektronisch in ontvangst moeten kunnen nemen van aanvragen of over het moeten kunnen verzenden van besluiten. Hierbij kan gedacht worden aan de producten die de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet raken en producten die verband houden met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wetten gaan vóór deze Verordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling worden onder elektronische berichten verstaan berichten via e-mail en berichten die worden ingediend via een webformulier op de gemeentelijke website, inclusief bijlagen. Overige vormen van elektronisch berichtenverkeer, zoals sms-berichten, zijn uitgesloten. Ook faxverkeer valt niet onder de werking van dit besluit.

Het verkeer kan betrekking hebben op allerlei stukken en berichten: een aanvraag, melding, bezwaarschrift, klaagschrift, zienswijze via een webformulier, en overige berichten, zoals een brief met een verzoek om informatie of een melding openbare ruimte via e-mailbericht of een webformulier.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

Het eerste lid van dit artikel heeft betrekking op het kenbaarheidsvereiste uit artikel 2:15 uit afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht. De (bestuursorganen van de) gemeente Edam-Volendam geven hiermee aan bereikbaar te willen zijn voor burgers en andere partijen via de elektronische weg. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij elektronische berichten naar willekeurige postbussen in de organisatie gezonden worden, worden in dit artikel eisen aan het gebruik van de elektronische weg gesteld. In het tweede lid wordt gesteld dat bestuurlijke berichten (aanvragen (voor bijvoorbeeld vergunningen, ontheffingen, subsidies, vrijstellingen), bezwaarschriften, klachten en zienswijzen) alleen in behandeling genomen worden wanneer er gebruik is gemaakt van het daarvoor bestemde formulier op de gemeentelijke website. Voordeel van gestructureerde invoer is dat het voor burgers duidelijk is welke informatie aangeleverd moet worden. Voor overige elektronische berichten is in het derde lid als voorwaarde gesteld dat deze alleen behandeld worden indien deze verstuurd worden naar de algemene postbus (gemeente@Edam-Volendam.nl) of via een webformulier op de gemeentelijke website. Door eisen te stellen aan elektronisch berichtenverkeer ontstaat een beheersbare situatie. Net zoals papieren post komen elektronische berichten via een beperkt aantal kanalen binnen bij de gemeente Edam-Volendam. Dit bevordert daarnaast een juiste archivering.

Elektronische aanvragen via e-mailberichten worden in verband met het gebrek aan betrouwbaar- en vertrouwelijkheid in het geheel uitgesloten. Daarvoor worden uitsluitend webformulieren gebruikt in combinatie met de DigiD-inlogcode.

Artikel 3 Ondertekening van webformulieren

Een eis die de Verordening stelt aan het elektronisch afhandelen van elektronische berichten is dat het bericht (indien van toepassing) is ondertekend met een elektronische handtekening welke voldoende betrouwbaar is, gelet op de aard en de inhoud van het elektronisch bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt (art. 2:16 Awb).

In de Wet elektronische handtekeningen wordt een onderscheid gemaakt in drie vormen van elektronische handtekening: de ‘gewone’, de ‘geavanceerde’ en de ‘gekwalificeerde’ elektronische handtekening. Alleen de laatste, de zwaarste vorm, wordt vermoed voldoende betrouwbaar te zijn (artikel 3:15a, tweede lid BW), dat wil zeggen: heeft automatisch het bewijsvermoeden doordat het dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening. Afhankelijk van het doel waarvoor de ondertekening wordt gebruikt, wordt een bepaald zekerheidsniveau gekozen. Elektronische handtekeningen die niet aan alle betrouwbaarheidseisen voldoen, denk bijvoorbeeld aan een gescande handtekening, zijn niet per definitie als onbetrouwbaar aan te merken. Bij een conflict is het aan de rechter om te toetsen of de betrouwbaarheid voldoende is in de gegeven omstandigheden.

In het ‘Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid, burger en bedrijf centraal’ van 1 december 2008 is de afspraak gemaakt dat uiterlijk per 1 juni 2009 de DigiD-inlogcode zoveel mogelijk moet worden gebruik voor alle overheidsdienstverlening waarbij elektronische identificatie is vereist. Om die reden is gekozen voor het gebruik van de DigiD-inlogcode gebruikt voor bestuurlijke berichten.

Strikt genomen is de DigiD-code geen elektronische handtekening, maar een authentificatiemiddel, een inlogcode. Deze inloggegevens worden doorgaans niet duurzaam gekoppeld aan de elektronische aanvraag (artikel 3:15a, lid 4 BW), en worden ook niet samen gearchiveerd. In de praktijk blijkt deze methode voldoende betrouwbaar en algemeen geaccepteerd. De gemeente kan een elektronisch bericht (alsnog) weigeren als aan de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid wordt getwijfeld (artikel 2:15 lid 3 Awb).

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Ook vanuit de techniek wordt een aantal voorwaarden gesteld aan elektronisch berichtenverkeer. Wanneer de bijlage van een bericht niet geopend kan worden, bijvoorbeeld omdat de benodigde applicatie niet in gebruik is bij de gemeente Edam-Volendam, of omdat de virusscanner alarm slaat, dan kan het betreffende bericht niet in behandeling genomen worden. Verder stelt de mailserver eisen aan de maximale grootte van een bericht. Wordt deze grootte overschreden, dan komt het bericht niet aan en kan het dus ook niet behandeld worden. De e-mail wordt dan tegengehouden. De afzender ontvangt daarvan automatisch een bericht. De grootte is afhankelijk van de stand van de techniek. Op dit moment kunnen e-mailberichten gestuurd worden met een maximale grootte van ongeveer 10 MB.

De technische weigering staat naast de mogelijkheid om een elektronisch bericht juridisch te weigeren: de gemeente kan een elektronisch bericht (alsnog) weigeren als aan de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid wordt getwijfeld (artikel 2:15 lid 3 Awb).

Het bevoegd bestuursorgaan kan in verband met de kwaliteit, efficiëntie en de uitwisselbaarheid nadere regels stellen waaraan elektronische berichten moeten voldoen voordat deze in behandeling worden genomen. Gedacht kan worden aan specifieke indieningsvereisten voor hele grote bestanden en tekeningen (maatvoering), technische specificaties aan het medium, de compressie(techniek) en voorwaarden ten aanzien van de uitwisselbaarheid.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

Bijlagen bij een elektronisch bericht kunnen worden ingesloten bij het webformulier indien daarvoor de mogelijkheid is gecreëerd bij dit formulier. Indien deze mogelijkheid er niet is, dan kunnen uitsluitend bijlagen per post worden nagezonden als ergens in het webformulier wordt aangegeven dat er nog bijlagen, bijvoorbeeld tekeningen, nagestuurd worden.

Op de nagezonden bijlagen moet zo nauwkeurig mogelijk aangegeven worden dat deze horen bij een al ingediende elektronische aanvraag. Gedacht kan worden aan het vermelden van het kenmerk van de elektronische aanvraag met de datum.

Deze werkwijze voorkomt dat een onvolledige aanvraag toch in behandeling wordt genomen en dat stukken zoekraken.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

Artikel 4:3a Awb bepaalt dat de ontvangst van een elektronische aanvraag bevestigd moet worden. Uit artikel 6 van de Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam vloeit voort dat gemeente Edam-Volendam zich niet beperkt tot aanvragen. Zodra een bericht op een webformulier wordt achtergelaten, wordt automatisch een (technische) ontvangstbevestiging gestuurd naar het door de aanvrager opgegeven e-mailadres.

Deze werkwijze zorgt voor duidelijkheid: wanneer de indiener van een webformulier geen ontvangstbevestiging krijgt, is dit een signaal dat er mogelijk iets is misgegaan.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.