BESLUIT TOT VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN INZAKE WERKPROCESSEN OP HET DOMEIN VAN BOUWEN EN WONEN EN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Geldend van 05-02-2016 t/m heden

Intitulé

BESLUIT TOT VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN INZAKE WERKPROCESSEN OP HET DOMEIN VAN BOUWEN EN WONEN EN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

gelet op artikel 7 van de Archiefwet;

gelet op de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

gelet op het Mandaatbesluit tot vervanging (substitutie) van 16 juni 2014 over archiefverzamelingen of archiefbescheiden uit werkprocessen van de gemeente Westland;

Besluit:

Artikel 1 Omschrijving van de te vervangen archiefbescheiden en wijze van reproductie

 • 1. Over te gaan totvervanging door digitale reproducties van de navolgende analoge archiefbescheiden die op grond van de gemeentelijke selectielijst 2005 1 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd:

  • a.

   Archiefbescheiden uit werkprocessen op het domein van bouwen en wonen m.b.t. huisvesting

   en

   leegstand.

   Ofwel archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt op grond van uitvoering van de Huisvestings-verordening 2015-2019.

   Het betreft archiefbescheiden uit de werkprocessen:

   • -

    Huisvestingsvergunning (Huisvestingsverordening 2015-2019) vanaf 1 juli 2015

   • -

    Leegstandvergunning (Leegstandwet)vanaf 1 januari 2015

   Betrokken organisatieonderdeel:

   Team Bedrijven en Omgevingscontact Centrum van afdeling Dienstverlening.

  • b.

   Archiefbescheiden uit werkprocessen op het domein van openbare orde en veiligheid, daterend vanaf 1 mei 2015.

   Ofwel archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt op grond van uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland (APV), Wegenverkeerswet 1994 (WWV) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

   Het betreft archiefbescheiden uit de werkprocessen:

   • -

    Melding incidentele festiviteiten (APV)

   • -

    Melding klein kansspel (APV)

   • -

    Ontheffing om voorwerpen of stoffen te plaatsen op, aan of boven een openbare plaats (APV)

   • -

    Ontheffing sluitingstijden (APV)

   • -

    Ontheffing geluidshinder (APV)

   • -

    Ontheffing rijden op strand (APV)

   • -

    Ontheffing rijden strandopgang (RVV)

   • -

    Ontheffing wedstrijden op de weg (WWV)

   • -

    Ontheffing avondopenstelling of verkoop buiten winkel op zon- en feestdagen (APV)

   • -

    Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken (APV)

   • -

    Vergunning draaiorgel (APV)

   • -

    Vergunning ter beschikking stellen consumenten vuurwerk (APV)

   • -

    Vergunning inzameling geld en goederen (collectevergunning) (APV)

   • -

    Vergunning organiseren snuffelmarkt (APV)

   • -

    Loterijvergunning (APV)

   • -

    Exploitatievergunning openbare inrichting (APV)

   • -

    Ontheffing samenscholing en ongeregeldheden (APV)

   • -

    Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen (APV)

   • -

    Kennisgeving exploitatie (APV)

   • -

    Vergunning exploiteren speelgelegenheden (APV)

   • -

    Ontheffing betreden gesloten woning of lokaal (APV)

   • -

    Ontheffing betreden van plantsoenen e.d. (APV)

   • -

    Vergunning exploiteren seksinrichting of escortbedrijf (APV)

   • -

    Wijziging beheer exploitatie seksinrichting of escortbedrijf (APV)

   • -

    Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein (APV)

   • -

    Ontheffing parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (APV)

   • -

    Ontheffing te koop aanbieden van voertuigen (APV)

   • -

    Ontheffing parkeren kampeermiddelen e.d. (APV)

   • -

    Ontheffing parkeren van reclamevoertuigen (APV)

   • -

    Ontheffing parkeren van grote voertuigen (APV)

   • -

    Ontheffing verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te

    stoken (APV)

   • -

    Ontheffing verboden plaatsen incidentele as verstrooiing (APV)

   • -

    Vergunning plaatsen voorwerpen op Noordzeestrand (APV)

   • -

    Vergunning verhuur stoelen, windschermen dan wel rij- of trekdieren op Noordzeestrand

    (APV)

   • -

    Ontheffing verbod op gebruik detectieapparatuur (APV)

   Betrokken organisatieonderdeel:

   Team Veiligheid van afdeling Ruimte Omgeving en Veiligheid.

 • 2. Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging ‘Handboek vervanging gemeente Westland’.

Artikel 2 Uitzonderingen

Van de bevoegdheid de vervangen bescheiden te vernietigen wordt geen gebruik gemaakt voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:

 • a.

  waarvan de waarde geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de uitwendige vorm;

 • b.

  die een symbolische waarde of historische belevingswaarde vertegenwoordigen;

 • c.

  waarvan de authenticiteit of integriteit na digitale vervanging niet meer is vast te stellen;

 • d.

  die op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard;

 • e.

  waarbij de aanwezigheid van originele documenten een vereiste zijn in het kader van het

  bewijsrecht.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit tot vervanging van archiefbescheiden inzake werkprocessen op het domein van bouwen en wonen en openbare orde en veiligheid (2016-01)’.

Ondertekening

Aldus besloten op 25 januari 2016
Burgemeester en wethouders van Westland,
namens deze,
Teamleider Documentaire Informatievoorziening
A.E. van Harling

TOELICHTING

Per 1 januari 2013 is de Archiefwet 1995 gewijzigd ingevolge de inwerkingtreding van de Wet revitali-sering generiek toezicht. Vanaf dat moment kunnen zorgdragers zonder machtiging van Gedeputeerde Staten een besluit over vervanging nemen van zowel vernietigbare als te bewaren archiefbescheiden.

De wetgever stelt wel regels waaraan de zorgdrager in geval van vervanging van te bewaren archief-bescheiden moet voldoen en waar achteraf op kan worden getoetst (artikelen 26a en 26b in hoofdstuk 3a van de Archiefregeling).

Met dit vervangingsbesluit worden de volgende analoge archiefbescheiden vervangen door digitale reproducties:

‘Archiefbescheiden inzake werkprocessen op het domein van bouwen en wonen en openbare orde en veiligheid (2016-01)’.

Het vervangingsbesluit heeft betrekking op routinematige vervanging van informatie in de dynamische fase. Het gaat om het doorlopend vervangen van de beschreven categorieën archiefbescheiden in genoemde werkprocessen.

De inrichting van het vervangingsproces borgt dat de reproducties een juiste en volledige weergave geven van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens.

Verantwoording over het proces van vervanging en waarborging van belangen

 • 1.

  Reproductie is een voldoende waarborg voor het behoud van de in de archiefbescheiden vervatte gegevens en hun toegankelijkheid, omdat de volgende voorzorgen in acht zijn genomen:

  de fysieke archiefbescheiden worden gedigitaliseerd door middel van scanning en opgeslagen in PDF/A-formaat in het daarvoor aangewezen digitaal beheersysteem, het Document Management-systeem (DMS) met specifieke software, waardoor de toegankelijkheid, authenticiteit en beveiliging van archiefbescheiden gegarandeerd is.

 • 2.

  Reproductie van desbetreffende analoge archiefbescheiden is noodzakelijk vanuit het oogpunt van digitaal werken (uitvloeisel van Het Nieuwe Werken en nieuwe dienstverleningsconcepten, technische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving als geheel), een efficiënte informatievoorziening en ruimtebesparing.

 • 3.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het op 13 maart 2012 vastgestelde en bekend gemaakte ‘Handboek vervanging gemeente Westland (Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties)’. Het handboek geeft een beschrijving van de procesmatige en technische inrichting van de vervanging en de resultaten van de inrichting.

  In het handboek is een 'Procedure Change Management' opgenomen. Het doel van deze procedure is om de gemeente Westland de regie te laten voeren en houden op wijzigingen in de vastgestelde organisatorische en technische beheerprocedures voor het vervangingsproces en

  de digitale beheeromgeving. De procedure borgt dat wijzigingen in de procesmatige en technische inrichting niet tot verminderde resultaten leiden, c.q. blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 • 4.

  Het vervangingsproces voorziet in kwaliteitsbewaking om te voorkomen dat er onbedoeld en onomkeerbaar informatie verloren gaat door fouten. In het ‘Handboek vervanging gemeente Westland’ staan kwaliteitsprocedures beschreven, opgesplitst in kwaliteitsborging op het vervangingsproces, de technische inrichting en de algemene IT-beheersmaatregelen.

  Ook zijn er zowel technische als procedurele kwaliteitseisen en criteria voor interne controles in het handboek opgenomen om continue kwaliteit van het vervangingsproces te borgen.

  Zo worden conform het handboek de juiste archiefbescheiden geselecteerd die voor vervanging in aanmerking komen. Vervolgens worden deze op een dusdanige wijze gescand, geregistreerd en gecontroleerd zodat er geen verlies van gegevens voor komt. Er worden er steekproeven gehouden op gescande documenten en metadata in het DMS en het vervangingsproces om de kwaliteit daarvan te waarborgen. Daarnaast wordt jaarlijks getoetst op de kwaliteit van het vervangingsproces en de duurzame opslag van digitale archiefbescheiden aan het daarvoor vastgestelde interne Normenkader.

 • 5.

  Met het betrokken organisatieonderdeel of –onderdelen is met de proceseigenaar en andere benodigde betrokken medewerkers het vervangingsproces afgestemd.

 • 6.

  Het belang van de gegevens voor de recht- of bewijszoekenden, historisch onderzoek en de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed is als volgt gewaarborgd:

  In het ‘Handboek vervanging gemeente Westland’ is bij de 'Procedure Selecteren archiefbescheiden voor het vervangingsproces' aangegeven dat cultureel erfgoed (indien mogelijk wel wordt gedigitaliseerd maar) niet mag worden vervangen. Daarbij wordt voor een overzicht van cultureel erfgoed verwezen naar de 'Handleiding selecteren, scannen en registreren' van de gemeente Westland.

 • 7.

  De vervangen analoge documenten worden periodiek vernietigd. De procedure hiervan is beschreven in het ‘Handboek vervanging gemeente Westland’.


Noot
1

'Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996' in: Stcrt. 20 december 2005, nummer 247.