Regeling vervallen per 01-04-2018

Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek

Geldend van 04-02-2016 t/m 31-03-2018 met terugwerkende kracht vanaf 04-02-2016

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 11 januari 2016, nr. 15.0008808gelezen de collegebesluiten van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren om het Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek vast te stellen;

gelet op de toekenning van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 en 20 november 2014 van de Huishoudelijke Hulp Toelage;

in aanmerking nemende dat de raden van de gemeenten Blaricum, Eemnes, , Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren hebben besloten de in het Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen te besteden aan de uitvoering van het Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek en de in de begroting opgenomen HHT-middelen over te dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek;

Besluit: Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek

Artikel 1 Doel

Het doel van deze tijdelijke subsidieregeling is de vraag naar huishoudelijke hulp te vergroten, de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te stimuleren en inwoners passende toegang tot huishoudelijke hulp te bieden, zodat er een particuliere markt voor huishoudelijke hulp ontstaat.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verstrekt voor het leveren van huishoudelijke hulp aan inwoners binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Artikel 3 Proces subsidieverlening

 • 1. Aanvragen voor de subsidieverlening verlopen uitsluitend via het digitale aanmeldformulier Project Huishoudelijke Hulp Toelage 2016 e.v.

 • 2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de digitale aanmeldformulieren voor de subsidieverlening.

 • 3. Het Dagelijks bestuur beslist binnen 4 weken op de aanvraag. De beslistermijn loopt vanaf het moment dat de aanvraag – volledig ingevuld en inclusief verplichte bijlagen – door de Regio Gooi en Vechtstreek is ontvangen. De beslissing op een aanvraag kan maximaal 4 weken worden uitgesteld.

 • 4. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt een verleningsbeschikking verzonden aan de aanvrager. Indien de aanvraag niet voldoet, wordt een afwijzingsbesluit verzonden met toelichting aan de aanvrager.

 • 5. Op basis van de verleningsbeschikking verzoekt de aanvrager middels een verzamelfactuur per periode van 4 weken (gelijk aan de CAK-perioden) om betaling van de toelage voor het aantal uren geboden huishoudelijke hulp per inwoner.

 • 6. De verzamelfactuur bedoeld in lid 5 wordt binnen 4 weken na afloop van een periode bij de Regio ingediend.

 • 7. Het subsidiebedrag wordt middels een vaststellingsbeschikking vastgesteld op basis van de ontvangen facturen en eventuele bewijsstukken die de Regio Gooi en Vechtstreek opvraagt en ontvangt op basis van steekproefsgewijze controle.

 • 8. De vaststellingsbeschikking volgt binnen 4 weken na ontvangst van de factuur. Deze termijn wordt verlengd met een maximum van 26 weken als wordt besloten tot steekproefsgewijze controle.

 • 9. Betaling vindt plaats uiterlijk 1 week na verzending van de vaststellingsbeschikking.

Artikel 4 Eisen aan de aanvraag

De aanvraag bevat in ieder geval:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, gespecificeerd naar werkgebied, doelgroep en uurtarief;

 • b.

  een verklaring dat alleen huishoudelijke hulp geleverd wordt aan inwoners van 18 jaar of ouder, die woonachtig zijn in de gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp of Wijdemeren.

 • c.

  een verklaring dat de werknemers die de activiteiten gaan uitvoeren in de periode 2008 tot heden in de zorg werkzaam zijn geweest binnen Gooi en Vechtstreek, danwel dat de werknemers participatiegerechtigden zijn binnen de gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp of Wijdemeren.

 • d.

  een verklaring dat een inwoner een maximum van 4 uur per week huishoudelijke hulp kan worden aangeboden onder deze regeling;

 • e.

  een verklaring dat de Cao verpleging, verzorging en thuiszorg op de werknemers die de activiteiten uitvoeren wordt toegepast.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het Dagelijks Bestuur kan de subsidie weigeren:

 • a.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de in eisen genoemd in artikel 4;

 • b.

  Indien 80% van het beschikbaar gestelde subsidieplafond is besteed;

 • c.

  Indien het Dagelijks Bestuur gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt het eerste jaar € 10 per uur voor geleverde huishoudelijke hulp. De hoogte van de subsidie voor geleverde huishoudelijke hulp in het tweede jaar (1 april 2017 tot 1 april 2018) wordt op basis van evaluatie uiterlijk 1 januari 2017 definitief vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het Subsidieplafond is € 7.809.464. tot en met 1 april 2018.

 • 2. Indien het totaal van de vastgestelde subsidie lager is dan subsidieplafond, kan het ontstane overschot na 1 april 2018 worden toegekend. De hoogte van de subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

 • 3. Zodra naar aanleiding van nieuwe regels van de rijksoverheid vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van aangevraagde subsidies.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 4 februari 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek’.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 4 februari 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes