Subsidieregeling Meerjarige subsidies Cultureel Klimaat 2017-2020 (II)

Geldend van 11-02-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-02-2016

Intitulé

Subsidieregeling Meerjarige subsidies Cultureel Klimaat 2017-2020 (II)

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

SUBSIDIEREGELING MEERJARIGE SUBSIDIES CULTUREEL KLIMAAT 2017 2020 (II)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  Adviesgroep: de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat, een door de gemeente Amersfoort ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep.

 • 2.

  Artistieke kwaliteit: een werk, activiteit, project of voorziening waarvan oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap de belangrijkste eigenschappen zijn.

 • 3.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort.

 • 4.

  Beeldende kunst en vormgeving: manifestaties en projecten, zoals tentoonstellingen, kunstwerken, nieuwe mediakunst en beeldende onderzoeken met betrekking tot werk van kunstenaars.

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort.

 • 6.

  Cultureel klimaat Amersfoort: het samenstel van uitingen, activiteiten en producten op het gebied van de kunst en cultuur, plaatsvindend in de gemeente Amersfoort.

 • 7.

  Culturele festivals en evenementen: activiteiten met een vermaakswaarde, toegankelijk voor groot publiek, gedurende een afgeronde periode, waarbij deze zich richten op één of meerdere van de kunstdisciplines: toneel, muziek, dans, letteren, film of beeldende kunst.

 • 8.

  Kunstenaar: iemand die van beroep kunstenaar is en/of een vakopleiding in een van de kunstdisciplines heeft afgerond. Amateurkunstenaars vallen in deze regeling niet onder de definitie van kunstenaar.

 • 9.

  Meerjarige subsidie: subsidie voor een terugkerende activiteit of meerjarige voorziening, waarbij voor meerdere jaren zekerheid wordt gegeven over financiële ondersteuning.

 • 10.

  Podiumkunst: activiteiten van kunstenaars op het gebied van toneel, muziek, dans, letteren en film.

 • 11.

  De Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten en voorzieningen

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op terugkerende activiteiten en meerjarige voorzieningen die in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Amersfoort, en die zich kenmerken door hun artistieke kwaliteit.

 • 2.

  Daarbinnen onderscheiden we de volgende toepassingsgebieden:

  • a.

   Beeldende kunst en vormgeving

  • b.

   Podiumkunst

  • c.

   Culturele festivals en evenementen

 • 3.

  Subsidieaanvragen binnen deze regeling dienen betrekking te hebben op (tenminste) één van deze toepassingsgebieden.

Artikel 3. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit en per toepassingsgebied zoals bedoeld in artikel 2 een subsidieplafond vast. Deze maximaal te verstrekken subsidie wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2.

  Op advies van de BACK is het mogelijk om desgewenst een overschot uit het ene toepassingsgebied toe te kennen aan aanvragers uit een ander toepassingsgebied, als het subsidieplafond in dat toepassingsgebied ontoereikend is voor de positief beoordeelde aanvragen

 • 3.

  Subsidies worden voor een periode van vier jaar verleend. De eerstvolgende periode is 2017-2020

 • 4.

  Subsidies voor een nieuwe activiteit of voorziening, die niet eerder een meerjarige subsidie cultureel klimaat hebben ontvangen, worden voor een periode van twee jaar verleend. Aan het einde van deze periode vindt een beoordeling plaats. In geval van een bewezen resultaat – op grond van de gemaakte subsidieafspraken - wordt de subsidie voor twee jaren voortgezet

 • 5.

  Wanneer het totaal van de aangevraagde subsidiebedragen het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, worden subsidies verstrekt op basis van de prioritering en beoordeling van de begroting als bedoeld in artikel 7.

 • 6.

  De BACK adviseert het college over de verdeling van het beschikbare subsidiebudget.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 april 2016

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag dienen een vierjarenplan en -begroting te worden aangeleverd. Voor ieder afzonderlijk jaar wordt voor 1 april een jaarplan en begroting aangeleverd.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag wordt voorts de meest actuele jaarrekening en het jaarverslag aangeleverd.

 • 4.

  In het geval de subsidieaanvraag niet voor 1 april 2016 is ontvangen, stukken blijvend ontbreken of er geen presentatie gegeven wordt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Na (tijdige en complete) ontvangst van de subsidieaanvraag worden de subsidieaanvragers ieder afzonderlijk uitgenodigd om een presentatie te geven aan de adviesgroep.

 • 6.

  Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een meerjarige subsidie aanvragen.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Kosten die direct zijn toe te rekenen aan de activiteit en die na toekenning van de subsidie worden gemaakt en betaald, komen voor subsidie in aanmerking. Bijdragen in natura komen niet in aanmerking voor subsidie en worden niet tot de subsidiabele kosten gerekend. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.

 • 2.

  Uitsluitend kosten die direct aan de/het betreffende activiteit/product zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Niet subsidiabel zijn kosten voor huur, materialen, reis- en verblijfkosten, tenzij die aantoonbaar toe te rekenen zijn aan het project.

Artikel 6. Weigeringgronden

 • 1.

  Naast de gronden genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Wet en de artikelen 10 en 13 van de ASV kande subsidie worden geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de in artikel 2 vermelde subsidiabele activiteiten en voorzieningen;

  • b.

   bij de activiteit of voorziening sprake is van een winstoogmerk;

  • c.

   sprake is van een benefiet- of ledenwervingsactiviteit;

  • d.

   sprake is van een activiteit of voorziening die van politiek of religieus karakter is;

  • e.

   het een activiteit of voorziening betreft waarvoor door de gemeente al subsidie wordt verstrekt;

  • f.

   de aanvrager geen rechtspersoon zonder winstoogmerk is;

  • g.

   sprake is van een activiteit betreffende amateurkunst;

  • h.

   sprake is van een activiteit betreffende cultuureducatie;

  • i.

   sprake is van een activiteit waarbij een meer traditionele vermaakswaarde voorop staat, zoals Oranjefestiviteiten, dorpsfeesten, kermis, Sinterklaasactiviteiten of soortgelijke activiteiten.

 • 2.

  Daarnaast kan de subsidie worden geweigerd:

  • a.

   Wanneer het college, mede op basis van het advies van de adviesgroep, van oordeel is dat met de betreffende activiteit of voorziening niet de ontwikkeling en versterking wordt bereikt die het beste kan bijdragen aan het culturele klimaat van Amersfoort;

  • b.

   Wanneer gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld en/of de gelden niet doelmatig en doeltreffend besteed zullen worden.

  • c.

   Wanneer het beschikbare subsidiebudget vanwege aanvragen met een hogere prioriteit is uitgeput.

  • d.

   Wanneer gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteit zonder subsidie georganiseerd kan worden en/of een andere financieringsvorm (onder meer, een lening, garantstelling) de activiteit ook mogelijk kan maken.

Artikel 7. Beoordeling door de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK)

De adviesgroep geeft een inhoudelijke en financiële beoordeling van de aanvragen voor meerjarige subsidies en adviseert het college. De adviesgroep werkt op basis van het door het college vastgestelde ’Reglement Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat van de gemeente Amersfoort’, vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2012.

 • 1.

  De adviesgroep beoordeelt de aanvragen in elk van de onderscheiden toepassingsgebieden in samenhang en in relatie tot het bestaande en gewenste culturele aanbod in Amersfoort.

 • 2.

  Aanvragen worden primair beoordeeld op:

  a.Artistieke kwaliteit:

wordt beoordeeld op grond van de volgende punten: Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager of uitvoerder(s) van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken. Oorspronkelijkheid: uit het project blijkt een heldere visie van de maker(s) en dat het project van meerwaarde is binnen de betreffende discipline; Zeggingskracht: er wordt helder gemaakt wat de aanvrager wil bereiken, hoe dat wordt aangepakt. Uit de aanvraag blijkt dat de inhoud van het project relevant is voor de beoogde doelgroep.

b.Pluriformiteit:

de bijdrage aan de veelzijdigheid van het kunst- en cultuuraanbod in Amersfoort;

c.Begroting:

de deugdelijkheid en haalbaarheid van de begroting en het aandeel van het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot de totale begroting en tot het geheel van aangevraagde subsidiebedragen;

3.Bij een positieve uitkomst worden de volgende aanvullende criteria meegewogen:

a.Cultureel ondernemerschap:

dit is de kwaliteit van de aanvrager op het gebied van productie, organisatie, financieel beheer, PR/marketing, publiekswerving, inkomstenwerving en samenwerking met andere partijen binnen het culturele veld;

b.Talentontwikkeling:

in hoeverre stimuleert de activiteit of het product (jong) talent in Amersfoort.

c.Toegankelijkheid (bereik):

laagdrempelig en geschikt voor de bij de activiteit passend publieksbereik. Bij de beoordeling wordt niet alleen naar de afzonderlijke initiatieven gekeken, maar juist ook naar de combinatie van activiteiten en voorzieningen die het beste kan bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat van Amersfoort. De gemeente Amersfoort wenst experimenten en nieuwe initiatieven middels subsidieverlening te stimuleren.

4.De adviesgroep geeft een prioritering aan op basis van inhoudelijke motivering van de aanvragen en verdeelt de aanvragen onder in de categorieën ‘subsidiëren’ en ‘niet subsidiëren’.

 • a.

  Beoordeling per criterium met een score van 0 t/m 5, waarbij 0 staat voor ‘nvt/komt niet voor subsidie in aanmerking’, 1 onvoldoende, 2 matig, 3 voldoende, 4 goed en 5 zeer goed.

 • b.

  Aanvragen die onvoldoende (lager dan 3) scoren op één of meerdere van de primaire criteria (artistieke kwaliteit, pluriformiteit en financiële haalbaarheid) komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • c.

  Aanvragen die voldoende scoren (3 of hoger) op alle drie de primaire beoordelingscriteria worden verder beoordeeld op de overige criteria (cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling en toegankelijkheid)

 • d.

  Subsidie wordt toegekend naar volgorde van scores (van hoog naar laag), waarbij de BACK adviseert over de hoogte van het bedrag in relatie tot de aanvraag en begroting.

 • e.

  Subsidie wordt toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8. Toekenning en vaststelling van subsidie

 • 1.

  Op basis van de inhoudelijke en financiële beoordeling adviseert de adviesgroep over de verdeling van het beschikbare budget en de hoogte van de toe te kennen subsidies. Binnen het beschikbare subsidieplafond maakt de adviesgroep een afweging over het belang, de haalbaarheid en bijdrage die subsidie daaraan noodzakelijkerwijze levert. Het college beslist gemotiveerd, na kennisneming van het advies van de BACK over de toekenning van de meerjarige subsidies.

 • 2.

  Als subsidie wordt verleend, wordt deze na de verantwoording overeenkomstig de ASV vastgesteld. Voor de verantwoording moet worden voldaan aan de Wet, de ASV en deze regeling.

 • 3.

  Uiterlijk drie maanden na de in artikel 4.1 genoemde datum wordt op de aanvraag beschikt. In het geval deze termijn niet gehaald wordt, wordt de subsidieaanvrager hiervan op de hoogte gesteld, met vermelding van een nieuwe afhandelingtermijn.

 • 4.

  De subsidie wordt voor vier jaar of, in geval van een niet eerder gesubsidieerde activiteit of voorziening, voor 2 jaar toegekend. Dat is onder voorbehoud dat de gemeenteraad dit bedrag in de gemeentebegroting van het desbetreffende kalenderjaar heeft opgenomen.

 • 5.

  In de subsidiebeschikking wordt vastgesteld welke (meetbare) prestaties de aanvrager dient te leveren voor de verleende subsidie en welke financiële afspraken gemaakt worden.

 • 6.

  Als blijkt uit de jaarlijkse verantwoording dat de aanvrager niet of deels heeft voldaan aan de prestatieafspraken in de subsidiebeschikking dan kan het college de subsidie intrekken, verlagen of gewijzigd vaststellen.

 • 7.

  De gelden die vrijkomen als gevolg van het intrekken of verlagen van een vier- of tweejarige subsidie kunnen worden aangewend voor andere bestaande en/of nieuwe activiteiten en/of voorzieningen. De adviesgroep geeft hierover een advies. Deze subsidies worden verstrekt voor een periode van 1, 2 of 3 jaar afhankelijk van de resterende duur van deze Subsidieregeling door middel van een tussentijdse subsidieronde, met inachtneming van de vereisten, voorwaarden en dergelijke zoals omschreven in deze Subsidieregeling, de Wet en de ASV.

Artikel 9. Verantwoording

1.De subsidieontvanger legt jaarlijks voor 1 juli van het jaar, volgend op het jaar waarvoor subsidie is verstrekt, rekening en verantwoording af aan het college over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan:

  • a.

   van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

  • b.

   in alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is beslissen.

 • 2.

  Aan dit artikel kunnen op voorhand geen rechten worden ontleend.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De subsidieregeling Meerjarige subsidies Cultureel Klimaat 2017-2020, zoals vastgesteld op 29 september 2015, wordt ingetrokken op de in het eerste lid bedoelde datum.

Artikel 12. Overgangsbepaling

De bepalingen van de voorgaande twee subsidieregelingen, te weten de regeling Meerjarige subsidies Cultureel Klimaat 2013-2016 (vastgesteld op 8 mei 2012) en de regeling Meerjarige subsidies Cultureel Klimaat 2017-2020 (vastgesteld op 29 september 2015), blijven van toepassing op de subsidies die op basis van één van die subsidieregelingen zijn verleend dan wel vastgesteld.

Artikel 13. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling meerjarige subsidies cultureel klimaat 2017 – 2020 (II).

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2016.

De secretaris, De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM: 10 februari 2016