Verordening winkeltijden gemeente Epe 2016

Geldend van 02-02-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Epe 2016

Raadsbesluit  201 6

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2015-31298 d.d. 8 december 2015;

gelet op artikel 3 [eerste, tweede en derde lid] van de Winkeltijdenwet;

BESLUIT

1.vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Epe 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling voor zondagen

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden kunnen burgemeester en wethouders een vrijstelling verlenen.

 • 2. De in lid 1 bedoelde zondagen kunnen niet worden aangewezen op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3. De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt van 12.00 tot 18.00 uur.

 • 4. Burgemeester en wehouders maken de aanwijzing tenminste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

Artikel 3. Vrijstelling voor feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

 • 2. De in lid 1 bedoelde vrijstelling geldt van 09.00 tot 22.00 uur.

Artikel 4. Vrijstelling bepaalde winkels

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   musea;

  • b.

   winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

  • c.

   winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

  • d.

   winkels op campings en vakantieparken, gedurende de reguliere openingstijden ten behoeve van recreatie.

Artikel 5. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 6. Straatverkoop van bepaalde goederen

Het in artikel 2, tweede lid, van de Wet vervatte verbod, voor zover deze betrekking heeft op zon- en feestdagen, geldt niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken op straat.

Artikel 7. Begraafplaatsen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 8. Culturele evenementen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 9. Sportcomplexen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 10. Bejaardenoorden

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de Wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 11. Ramadan

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 12. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 14. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 15. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 16. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening winkeltijden gemeente Epe’ van 1 december 1996 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de ‘Verordening winkeltijden gemeente Epe’ verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Verordening winkeltijden gemeente Epe’ maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening winkeltijden gemeente Epe 2016’.

Ondertekening

Epe, 21 januari 2016
De raad voornoemd,
de voorzitter, Ir. H. van der Hoeve MPA.
de griffier, V. Smit.

Nota-toelichting

TOELICHTING OP DE WINKELTIJDENVERORDENING

Deze verordening bevat bepalingen op grond van artikel 3 van de gewijzigde Winkeltijdenwet. Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 06:00 uur en na 22:00 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten hebben de mogelijkheid, bij verordening, vrijstelling te verlenen van het verbod op winkelopstelling op zon- en feestdagen.

Gelijktijdig met deze wijziging is ook een aantal vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet komen te vervallen. Het betreft hier vrijstellingen voor snackbars, videotheken, bejaardenoorden etc. om op zon- en feestdagen geopend te mogen zijn. Een aantal van deze vervallen vrijstellingen kunnen en moeten – om de oorspronkelijke situatie in stand te houden – opgenomen/gerepareerd worden in de bestaande ‘Verordening winkeltijden gemeente Epe 2016’.

Hierna zal een artikelsgewijze toelichting gegeven worden.

Artikel 1

In de begripsbepaling is opgenomen wat er moet worden verstaan onder bepaalde begrippen. Dit artikel is overgenomen uit de modelverordening van de VNG.

Artikel 2

In het coalitieakkoord 2014-2018 is op pagina 11 het volgende aangegeven: “In deze bestuursperiode komen er geen voorstellen voor zondagopenstelling van winkels.” Het huidige college verleent daarom geen vrijstelling voor zondagopenstelling. De mogelijkheid is echter wel in de verordening opgenomen. Dit is bewust gedaan omdat deze verordening waarschijnlijk langer geldt dan de bestuursperiode zal duren. De voormalige verordening is van 1996, dus dat geeft wel aan dat zo’n verordening veel jaren meegaat. Er is daarom een ‘kan’-bepaling aan artikel 2, lid 1 van deze verordening toegevoegd, om zo de keuze te laten bij het college. Het huidige college zal dus geen vrijstellingen verlenen, maar de mogelijkheid is wel open gelaten voor volgende colleges.

Artikel 3

In dit artikel is geregeld dat winkels wel open mogen zijn op de in dat artikel genoemde feestdagen. Ook is het tijdstip genoemd wanneer de winkels open mogen zijn.

Artikel 4 t/m 11

Deze artikelen zijn de vrijstellingen die tot 1 juli 2013 in het landelijke Vrijstellingenbesluit stonden. Conform het VNG-model zijn de vrijstellingen overgenomen in de verordening die in de gemeente Epe van toepassing zijn.

Artikel 12

Dit artikel is overgenomen uit de modelverordening van de VNG. De keuzemogelijkheden zijn open gelaten. Er is gekozen voor de term ‘werkdagen’. Daar kan een ontheffing voor verleend worden. Hierbij kan gedacht worden aan winkels die op 24.00 uur ’s avonds een nieuw boek of een nieuwe telefoon willen verkopen. Het laatste artikel uit de modelverordening is daarom overgenomen, de overige artikelen niet. Ook hierin is weer een ‘kan’-bepaling opgenomen.

Artikel 13 t/m 17

Deze artikelen zijn overgenomen uit de modelverordening van de VNG.