Regeling vervallen per 04-07-2019

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 03-07-2019

Intitulé

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan:

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand die een beloning ontvangt, zoals bedoeld in het besluit burgerlijke stand.

Bode burgerlijke stand

De bode die een beloning ontvangt, niet zijnde een ambtenaar van de gemeente Velsen, ten behoeve van het sluiten van huwelijken.

CAR/VAR

De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2. Aanstelling

 • 1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3. Beloning

 • 1. De buitengewoon ambtenaar en de bode burgerlijke stand ontvangen een beloning in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2. De vergoeding voor de buitengewoon ambtenaar is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage van de vakantietoeslag van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/VAR.

 • 3. In afwijking van lid 2 is de vergoeding voor de 9-uur huwelijken gelijk aan eenmaal van het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage van de vakantietoeslag van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/VAR.

 • 4. De vergoeding voor de bode is gelijk aan tweemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 4, bijlage IIa van de CAR/VAR, opgehoogd met het percentage van de vakantietoeslag van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/VAR.

 • 5. De vergoedingen genoemd in het tweede, derde en vierde lid worden opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:18a van de CAR/VAR.

 • 6. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/VAR wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6%van de vergoedingen genoemd in het tweede, derde en vierde lid.

 • 7. Voor de huwelijksvoltrekkingen die gehouden worden na 18.00 uur en op zaterdag wordt een toelage onregelmatige dienst verstrekt van 65% van het salaris per uur. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande leden beschouwd.

 • 8 Voor de huwelijksvoltrekkingen die gehouden worden op zon- en feestdagen wordt een toelage onregelmatige dienst verstrekt van 85% van het salaris per uur. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande leden beschouwd.

Artikel 4. Aanspraken bij ziekte

 • 1. In geval van ziekte van de buitengewoon ambtenaren en bodes zijn de artikelen 7:3 (recht op bezoldiging bij ziekte), 7:10, 7:11 en 7:12 (de verplichtingen), 7:19 en 7:20 (samenloop van bezoldiging bij ziekte met een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) van de CAR/VAR van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Voor toepassing van lid 1 wordt onder bezoldiging verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.

Artikel 5. Ontslag en schorsing

 • 1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:13 (als disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR/VAR.

 • 2. Schorsing vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/VAR.

Artikel 6. Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1 , 15:1 a t/m d, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16 en 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 van de CAR/VAR zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de ” Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016” en treedt, onder gelijktijdige intrekking van de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2011 in werking per 1 januari 2016.