Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016

Geldend van 06-02-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016

Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen;

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de uitvoering van bijdrage molens;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede op artikel 149 Gemeentewet en

artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013;

B E S L U I T :

Vast te stellen de Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016

Artikel 1. Omschrijving begrippen

 • 1. Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

 • 2. Activiteit: het onderwerp van de aanvraag. Dit betreft het uitvoeren van een deel van het meerjarenonderhoudsplan voor een molen welke dienen om de molen als zodanig in stand te houden en activiteiten ter bevordering van beleving en toegankelijkheid van de molen.

 • 3. Meerjarenonderhoudsplan: een begroting van de te verwachten onderhoudskosten voor het gebouw voor een termijn van zes jaar. Alle relevante onderhoudsactiviteiten worden hierin opgenomen en aangevuld met kostenkengetallen.

Artikel 2. Aanvraag

 • 1. Aanvragen moeten ingediend worden middels het aanvraagformulier: eenmalige subsidie gemeente De Ronde Venen.

 • 2. Bijgevoegd moet worden:

  • a)

   Een begroting en dekkingsplan van de activiteit(en);

  • b)

   Het meerjarenonderhoudsplan voor de betreffende molen in De Ronde Venen;

  • c)

   De balans van de aanvragende organisatie;

  • d)

   Uitleg hoe tegemoet gekomen wordt aan versterken van beleving en toegankelijkheid van de molen.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1. De aanvraag heeft betrekking op één van de (vrijwel) maalvaardige molens op grondgebied van de gemeente;

 • 2. De hoofdactiviteit dient het behoud van de molen te bevorderen;

 • 3. De ontvanger van subsidie dient te zorgen voor openstelling en versterking van beleving van de molen;

 • 4. De activiteiten hebben nog niet plaatsgevonden;

 • 5. De subsidie is niet hoger dan 25 % van het jaarlijks beschikbaar gestelde budget voor molens.

Artikel 4. Verantwoording en vaststelling

 • 1. De verantwoording dient maximaal 13 weken na uitvoering van de (laatste) activiteit die betrekking heeft op de aanvraag aangeleverd te zijn bij het college en dient te bevatten:

  • a)

   Een overzicht werkelijke kosten;

  • b)

   Verslag hoe tegemoet gekomen is aan openstelling en versterking van beleving van de molen in het jaar van subsidiëring;

  • c)

   Beeldmateriaal van de activiteiten.

 • 2. Het college stelt de subsidie vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

Artikel 5 Budget subsidietoekenning

Voor deze subsidie bestaat een subsidieplafond. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld en vóór het nieuwe kalenderjaar gepubliceerd.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen
Lilian Schreurs Maarten Divendal
secretaris burgemeester

Toelichting Beleidsregels Bijdrage Molens De Ronde Venen 2016

Ondertekende aanvraag sturennaar: ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl

of per post:

Gemeente De Ronde Venen

Afdeling Ruimte

T.a.v. cultuurhistorie

Postbus 250

3640 AG Mijdrecht

Artikel 1. Omschrijving begrippen

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die onderdeel vormen van het meerjarenonderhoudsplan van de molen en voor activiteiten of evenementen die de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de molen bevorderen.

Artikel 2. Aanvraag

Het aanvraagformulier ‘Eenmalige subsidie De Ronde Venen’ is te vinden op www.derondevenen.nl.

Diverse overheden financieren onderhoud en instandhouding van molens op basis van dit meerjarenonderhoudsplannen. De koppeling van de gemeentelijke bijdrage aan het meerjarenonderhoudsplan bevestigt de noodzaak van de aangevraagde activiteiten. In de beleidsnota cultuurhistorie Blijvend Vernieuwen is vastgelegd dat meer moet worden gedaan aan het vergroten van bewustzijn en beleving van cultureel erfgoed. Hierbij kan worden gedacht aan evenementen of activiteiten voor publiek die bijdragen aan het overdragen van kennis over het culturele erfgoed en de toegankelijkheid van de historische gebouwen bevorderen.

Artikel 3. Voorwaarden

De Beleidsregel is van toepassing op (vrijwel) maalvaardige molens. Dat zijn:

 • -

  Oostzijdse molen Delphine in Abcoude;

 • -

  Broekzijdse molen in Abcoude;

 • -

  't Hoog en Groenland in Baambrugge;

 • -

  Veenmolen in Wilnis.

De overige restanten van molens in de gemeente komen in aanmerking voor ofwel belastingregelingen, dan wel de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015. Het gaat daarbij om de volgende restanten:

- A.C. Verhoefweg 5, Mijdrecht – gemeentelijk monument;

 • -

  Molenkade 3, Vinkeveen – rijksmonument;

 • -

  Amstelkade 72, Wilnis – gemeentelijk monument;

 • -

  Winkeldijk 7, Abcoude – rijksmonument;

 • -

  Winkeldijk 40, Abcoude – beeldbepalend pand.

In de beleidsnota cultuurhistorie Blijvend Vernieuwen zijn drie speerpunten opgenomen:

 • 1.

  Het actualiseren van het cultuurhistorische beleid;

 • 2.

  Inzetten op behouden van bedreigd erfgoed en faciliteren nieuw erfgoed;

 • 3.

  Bewustzijn en beleving van cultuurhistorie vergroten.

Een actie daarbij is de subsidie voor de molens te herzien. De grondslag daarvoor, die uit het verleden stamt, is een niet evenredige subsidiëring van de vier molens. Deze stamt uit de tijd vóór de herindeling van de gemeentes De Ronde Venen en Abcoude.

In de jaarlijkse programmabegroting is een bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van het behoud van de vier (vrijwel) maalvaardige molens in De Ronde Venen. Dat zijn De Oostzijdze en Broekzijdse molen in Abcoude, ’t Hoog en Groenland in Baambrugge en de Veenmolen in Wilnis.

Het herzien van bestaande subsidieregeling draagt bij aan een evenredige en te verantwoorden subsidieverdeling. De voorwaarden gekoppeld aan de subsidieaanvraag bepalen dat de activiteit bijdraagt aan behoud van erfgoed en het vergroten van bewustzijn en beleving van cultuurhistorie in de gemeente.

Artikel 4. Verantwoording en vaststelling

In de begroting is een Bijdrage Molens opgenomen. Dat is tevens het subsidieplafond. Om een evenredige subsidiëring te waarborgen geldt een maximum subsidie van 25 % van het subsidieplafond per molen per jaar. De bijdrage wordt onder voorwaarden tegelijkertijd verleend en vastgesteld. Dit is conform de regels van de Algemene Subsidieregeling.