Nadere subsidieregeling Tubbergen 2016

Geldend van 15-01-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregeling Tubbergen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

gelet op artikel 156 Gemeentewet en artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening Tubbergen;

met inachtneming van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen als volgt:

Nadere subsidieregeling Tubbergen 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling neemt de begripsomschrijvingen van de Algemene subsidieverordening Tubbergen over en verstaat verder onder:

a.

bijlage:

de tot deze regeling behorende bijlage;

b.

Index(eren)

De prijsindex voor consumentenprijzen, gepubliceerd door het CBS, op basis van 2006 = 100 (toepassen)

c.

lid:

persoon die op 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, deel uitmaakt van een vereniging, bij de betreffende sportbond is ingeschreven en contributie verschuldigd is;

d.

verordening:

Algemene subsidieverordening Tubbergen.

Artikel 2 Subsidiebeleid
 • 1. Periodieke subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de categorieën of bij naam genoemde instellingen die voorkomen op de tot deze regeling behorende bijlage.

 • 2. Het college kan eenmalige subsidie verlenen voor activiteiten op de in het eerste lid genoemde beleidsterreinen, voor zover de gemeentelijke begroting daarin voorziet dan wel onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 3 Uitsluitingen

Van subsidiëring zijn uitgesloten alle activiteiten op het terrein van:

 • a.

  duursportevenementen;

 • b.

  kegelclubs;

 • c.

  kaartverenigingen;

 • d.

  schietverenigingen,

 • e.

  dartclubs;

 • f.

  denksporten;

 • g.

  bridgeclubs;

 • h.

  motor- en/of autocrosses dan wel –races;

 • i.

  bowlingorganisaties;

 • j.

  wandelsportevenementen;

 • k.

  carnaval;

 • l.

  biljartverenigingen;

 • m.

  (model)vliegclubs;

 • n.

  het hobbymatig of in verenigingsverband houden van dieren;

 • o.

  heemkunde-, geschiedenis-, oudheidkundeverenigingen;

 • p.

  vrouwen-, mannenverenigingen;

 • q.

  verenigingen die onderscheid maken naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele geaardheid.

Artikel 4 Bijlage

Het college stelt de bijlage bij dit besluit jaarlijks opnieuw vast.

Hoofdstuk 2 Algemeen bestuur

Artikel 5 Algemeen bestuur
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van algemeen bestuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk II. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 3 Kunst en cultuur

Artikel 6 Kunst en cultuur
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van kunst en cultuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk III. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 4 Sport en recreatie

Artikel 7 Sportverenigingen
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen volgens de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   jeugdleden sportverenigingen;

  • b.

   totaal leden sportverenigingen.

 • 2. De subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, bestaat ten hoogste uit de som van:

  • a.

   een vast bedrag dat afhankelijk is van het aantal bij de vereniging aangesloten jeugdleden, overeenkomstig de tabel “jeugdleden sportverenigingen”, en

  • b.

   een bedrag per lid dat afhankelijk is van het totaal bij de vereniging aangesloten leden, overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, geldt voor:

  • a.

   judoverenigingen: een vast bedrag van € 1.000,-- en een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • b.

   basketbalverenigingen: een vast bedrag van € 1.000,-- en een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • c.

   klootschietsportverenigingen: uitsluitend een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • d.

   IJsbaan / ijssportverengingen: uitsluitend een vast bedrag van € 750,-- per ijsbaan / ijssportvereniging, met uitzondering van de schaatstrainingsgroep Albergen. Laatstgenoemde ontvangt een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”.

  • e.

   De vier grote voetbalclubs te weten, Stevo, De Tukkers, TVC’28 en MVV ontvangen met ingang van 2014 en volgende jaren geen subsidie meer.

Artikel 8 Bovenmatige reiskosten
 • 1. Aan sportverenigingen die, ten gevolge van het spelen van jeugdteams uitkomend in de jeugdcompetitie c.q. individuele wedstrijden in competitieverband die van bondswege worden georganiseerd, bovenmatige reiskosten moeten maken, kan een afzonderlijke subsidie worden toegekend indien het aantal kilometers per competitiewedstrijd van bondswege meer bedraagt dan 150 kilometers.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt berekend volgens de formule A x B, waarbij:

  A =

  het per wedstrijd afgelegde aantal kilometers boven de 150, ongeacht het aantal vervoersmiddelen, gerekend vanaf het punt van vertrek;

  B =

  een bedrag per afgelegde kilometer, opgenomen in de tabel “bovenmatige reiskosten alle sportverenigingen” onder hoofdstuk IV. van de bijlage.

Artikel 9 Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt subsidie voor het beheer en exploitatie van buitensportaccommodaties verstrekt aan de bij naam genoemde instellingen opgenomen in de tabel “beheer en exploitatie buitensportaccommodaties” onder hoofdstuk IV. van de bijlage.

 • 2. Subsidie wordt verleend voor de kosten van:

  • a.

   het onderhoud en de renovatie van wedstrijd- en trainingsvelden van natuurgras ten behoeve van de voetbalsport, waaronder mede wordt verstaan vervanging van de inrichting daarvan;

  • b.

   het onderhoud van kunstgrasvelden ten behoeve van de voetbalsport, waaronder mede wordt verstaan vervanging van de inrichting daarvan;

  • c.

   het gemeentelijk onderhoud aan straatbanen ten behoeve van de klootschietsport, dat het reguliere onderhoud van de weg te boven gaat;

  • d.

   het onderhoud van de veldbanen voor de klootschietsport;

  • e.

   de door de gemeente in rekening gebrachte huur en/of canon voor erfpacht en/of opstalrecht voor accommodaties van de voetbal-, tennis,- en klootschietsport.

 • 3. Subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a., strekt ertoe instellingen in de gelegenheid te stellen de sportaccommodaties te laten voldoen aan de onderhoudsnormen voor de wedstrijd- en trainingsvelden zoals die zijn vastgesteld door de NOC*NSF/KNVB.

 • 4. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling ten hoogste verleend volgens het in de tabel bepaalde vaste bedrag. Voor subsidie als bedoeld in:

  • a.

   het tweede lid onder a., voor wat betreft onderhoud, geldt kolom II van de tabel;

  • b.

   het tweede lid onder a., voor wat betreft renovatie, geldt kolom III van de tabel;

  • c.

   het tweede lid onder b., geldt kolom IV van de tabel;

  • d.

   het tweede lid onder c., geldt kolom V van de tabel;

  • e.

   het tweede lid onder d., geldt kolom VI van de tabel;

  • f.

   het tweede lid onder e., geldt kolom VII van de tabel.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 10 Overige sport- en recreatie
 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, wordt subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen overige sport- en recreatie;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen overige sport- en recreatie.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 5 Jeugd en jongeren

Artikel 11 Jeugd en jongeren
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van jeugd en jongeren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk V. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 6 Senioren

Artikel 12 Senioren
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van senioren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VI. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke zorg

Artikel 13 Maatschappelijke zorg
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van maatschappelijke zorg wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Hoofdstuk 8 Welzijn

Artikel 14 Welzijn
 • 1. Subsidie op het beleidsterrein van welzijn wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VIII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2. Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 15 Peuteropvang
 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan kindercentra ten behoeve van de peuteropvang in de gemeente Tubbergen. Onder peuteropvang wordt verstaan: de opvang en verzorging van kinderen in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen aan het basisonderwijs deelnemen.

 • 2. De kindercentra zijn verplicht de subsidie ten goede te laten komen aan alleenstaande ouders/verzorgers en ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, door per kind het voor hen geldende uurtarief met het bedrag D als bedoeld in het derde lid te verlagen.

 • 3. De subsidie wordt per instelling per half jaar berekend volgens de formule:

  A2 x B x C x D, waarbij:

  A1 =

  het totaal aantal ingeschreven kinderen uit de gemeente Tubbergen per 1 januari en per 1 juli dat gebruik maakt van peuteropvang, waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

  A2 =

  het bij de betreffende instelling aantal ingeschreven kinderen uit de gemeente Tubbergen per 1 januari en per 1 juli dat gebruik maakt van peuteropvang, waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

  B =

  aantal uren per kind per week, tot een maximum van 5,5 uur per kind per week;

  C =

  het aantal schoolweken in de periode januari tot en met juni onderscheidenlijk juli tot en met december;

  D =

  bedrag als volgt wordt berekend: D = 25000 euro / (A1 x B x C) met een maximum van € 4,70.

Hoofdstuk 9 Overige bepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding
 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

 • 2. De Nadere subsidieregeling Tubbergen 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere subsidieregeling Tubbergen 2016”.

Ondertekening

Tubbergen, d.d. 5 januari 2016
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers

Bijlage behorende bij de nadere subsidieregeling Tubbergen 2016

Hoofdstuk I. Jaar

Deze bijlage heeft betrekking op het gemeentelijke begrotingsjaar 2016.

Hoofdstuk II. Algemeen bestuur

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Dorpsraden

vast bedrag van € 1.325,- per jaar, in 2015 voor 4 jaar verleend;

betaling jaarlijks

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Centraal dorpsradenoverleg

vast bedrag van € 500,- per jaar

Hoofdstuk III. Kunst en cultuur

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Zang-, toneelverenigingen

en koren

vast bedrag van € 200,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks

Midwinterhoornblazers

vast bedrag van € 50,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks

Oranjeverenigingen

vast bedrag van € 150,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Bibliotheken Tubbergen

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

De Muziekschool Twente

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen

vast bedrag: € 44.400--,

Twentse Welle

vast bedrag: € 675,-

Hoofdstuk IV. Sport en recreatie

Algemeen

Jeugdleden sportverenigingen

Totaal leden sportverenigingen

jeugdleden

vast bedrag

totaal leden

bedrag per lid

≤ 50

1000,-

≤ 50

10,-

51 - 125

750,-

51 - 100

9,-

126 - 200

500,-

101 - 150

8,-

201 - 250

250,-

151 - 200

7,-

≥ 251

0,-

201 - 250

€ 

6,-

251 - 300

5,-

301 - 350

4,-

≥ 350

0,-

Judo-, basketbal-, klootschiet-, ijsbaan- en ijssportverenigingen

Subsidiebepalingen voor judo-, basketbal-, klootschiet-, ijsbaan- en ijssportverenigingen zijn opgenomen in artikel 7 van de nadere subsidieregeling.

Bovenmatige reiskosten alle sportverenigingen

bedrag per afgelegde kilometer (factor B): € 0,30

Beheer en exploitatie buitensportaccommodaties

Naam

Methodiek en/of bedrag

Kolom II

(onderhoud natuurgras)

Kolom III

(renovatie natuurgras)

Kolom IV

(onderhoud kunstgras)

Kolom V

(onderhoud straatbanen)

Kolom VI

(onderhoud veldbanen)

Kolom VII

(kapitaal- lasten)

Stichting Frielinkpark

Wedstrijdvelden:

€ 1.139,75 per 1.000 m2 /

trainingsvelden:

€ 569,88 per 1.000 m2

-

€ 13.896,--

-

-

“€ 680,50 per voetbalveld incl.

trainingsveld”

Stichting De Grote Moat

-

€ 10.902,--

-

-

Stichting Groen Gras

-

-

-

-

Stichting ‘t Reuvekamp

-

-

-

-

Stichting de Tukkers

-

€ 12.526,--

-

-

Stichting

Multifunctionele accommodatie

Stevo

-

€ 9.475,--

-

-

Stichting ‘t Lankamp

-

-

-

-

Stichting

VV Manderveen

-

-

-

-

Stichting tot

Bevordering Voetbalsport voor Langeveen

-

-

-

-

Stichting renovatie voetbalaccommodaties gemeente Tubbergen

-

€ 89.731,-

-

-

-

-

Tennisvereniging

De Acehof

-

-

-

-

-

€ 128,32 per

1.000 m2

Tennisvereniging

De Iemenslag

Langeveen

-

-

-

-

-

Tennisvereniging

Albergen

-

-

-

-

-

Tennisvereniging

De Haambrink

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Langeveen

-

-

-

€ 463,89 per 1000 m2 / per onderhoudsbeurt

-

-

Klootschietersvereniging Reutum

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging De Huier

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging de Veldhoek

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Manderveen

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Niej Haarbig

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Mander

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Kleine David

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Achteres

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Albergen

-

-

-

-

-

Klootschietersbond Midden Twente

-

-

-

-

€ 2.500

€ 105,57 per

1.000 m2

Klootschietersbond Noord Twente

-

-

-

-

€ 2.500

IJsclub Albergen

€ 72,20 per 1.000 m²

St. Multifunctionele Accommodatie Albergen

€ 72,20 per 1.000 m²

Categorieën van instellingen overige sport- en recreatie

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

Bij naam genoemde instellingen overige sport- en recreatie

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Hoofdstuk V. Jeugd en jongeren

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Jeugd- en jongerenverenigingen (waaronder plaatselijke afdelingen Jong Nederland)

vast bedrag: € 600,-

Kinderspelweek

vast bedrag van € 250,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks.

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

Hoofdstuk VI. Senioren

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Ouderenbonden, waaronder niet te verstaan: bewonerscommissies, -verenigingen seniorenwoningen

vast bedrag: € 1000,-

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Seniorenraad gemeente Tubbergen

vast bedrag: € 550,-

Hoofdstuk VII. Maatschappelijke zorg

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Plaatselijke afdelingen EHBO

vast bedrag: € 250,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks

Plaatselijke afdelingen Nationale vereniging de Zonnebloem

vast bedrag: € 175,- per jaar, in 2016 voor 2 jaar te verlenen;

betaling jaarlijks

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente

m.i.v. 2016 op basis van de 80/20%-subsidieregeling

Slachtofferhulp Nederland

bedrag van € 0,237 per inwoner

Stichting MEE reizenTwente

vast bedrag van € 1.000,- per jaar

Steunpunt Informele Zorg Twente

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten.

Halt

bedrag van € 0,25 per inwoner

Artikel 1 Overijssel

bedrag van € 0,27 per inwoner

Hoofdstuk VIII. Welzijn

Categorieën van instellingen

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

Bij naam genoemde instellingen

Naam

Methodiek en/of bedrag

Kulturhus Manderveen De Samenwerking

basisbedrag: € 1000,- + € 6,75 per inpandige m² (exclusief sportvoorzieningen) in 2016 voor 2 jaar te verlenen; betaling jaarlijks

voor commissie De Delle geldt 75% van het berekende subsidiebedrag.

Commissie De Delle

Stichting Dorpshuis Reutum

Stichting Dorpshuis De Haambrink

Stichting Gemeenschapshuis ’t Eschhoes

Stichting Gemeenschapscentrum De Gaarf

Stichting Erve Kampboer

Stichting Dorpshuis De Hüve

Stichting Kulturhus Fleringen

Stichting Welzijn Tubbergen

m.i.v. 2016 op basis van de 80-20% regeling

Peuteropvang

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Kinderdagverblijven in de gemeente Tubbergen

Maximaal beschikbaar bedrag per jaar € 50.000. Halfjaarlijks te vergoeden bedrag volgens formule ex artikel 14, derde lid, waarbij factor D een maximum bedrag is van: € 4,70

Bijlage bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen, zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2016, nr. I15.068904

Mij bekend,

de secretaris,

drs. ing. G.B.J. Mensink