Regeling vervallen per 09-02-2017

Aanwijzingsbesluit Verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2014)

Geldend van 23-06-2015 t/m 08-02-2017

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD VERSPREIDING GEDRUKTE STUKKEN (ARTIKEL 2:6 APV 2014)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

gelet op artikel 2:6, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV 2014);

BESLUITEN:

 • I.

  te bepalen als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid APV 2014, het marktterrein in het centrum van Rhenen: zijnde het lage gedeelte van de Frederik van de Paltshof te Rhenen e.e.a. overeenkomstig de bij dit besluit behorende, en als zodanig gewaarmerkte plattegrond, aan te wijzen overeenkomstig artikel 2:6, tweede lid APV 2014 op donderdag van 8.00 tot 12.30 uur;

 • II.

  te bepalen dat het voorgaande uitwerkingsbesluit “Verbod verspreiding gedrukte stukken” (artikel 2.1.3.1 APV) hiermee komt te vervallen;

 • III.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2014)”;

 • IV.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad.

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 19 mei 2015.

 • De secretaris,

  De burgemeester,

  de heer P. Bonthuis

  de heer drs. J.A. van der Pas

TOELICHTING OP AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD VERSPREIDING GEDRUKTE STUKKEN (ARTIKEL 2:6 APV 2014)

Op grond van dit aanwijzingsbesluit is het op grond van artikel 2:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV 2014) verboden om op het marktterrein in het centrum van Rhenen (het lage gedeelte van de Frederik van de Paltshof) gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek te verspreiden voor de tijden waarop de markt wordt gehouden, van 8.00 tot 12.30 elke donderdag.

Er is gekozen om een naar tijd, plaats en wijze zeer beperkt verbod in te stellen ten aanzien van het verspreiden van geschreven stukken, namelijk alleen tijdens de markttijden en alleen binnen het (relatief kleine) marktterrein.

Doel van dit verbod is om overlast te voorkomen op het moment dat er markt is.

De overlast door het verspreiden van gedrukte stukken kan bestaan uit:

 • ·

  Het hinderen van winkelend marktpubliek;

 • ·

  Het beschermen van het karakter van de markt;

 • ·

  (Verdere) vervuiling van de openbare weg.

De markt in Rhenen is gesitueerd op een relatief klein terrein. Binnen dit terrein staan verschillende kramen e.d. opgesteld. Tussen de kramen door moet het winkelend publiek lopen. Voor het goed en veilig functioneren van de markt is het van belang dat het publiek goed doorstroomt en niet onnodig wordt gehinderd door oneigenlijke obstakels of activiteiten.

De markt moet zijn eigen typische karakter behouden. Het is daarom van belang dat oneigenlijke activiteiten van de markt worden geweerd. Het verspreiden van gedrukte stukken kan een inbreuk vormen op de markt en aldaar overlast veroorzaken.

Er treedt vervuiling van de openbare weg of het marktterrein op doordat het publiek gedrukte stukken, folders e.d. op de weg gooien. Verdere vervuiling van het marktterrein is niet gewenst.

De besluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen en treden in werking op de dag na dit van publicatie in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

B ezwaar

Tegen de aanwijzingsbesluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Tegen de beleidsregels kan geen bezwaar worden gemaakt.

Een bezwaarschrift kan worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE RHENEN. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient in ieder geval te vermelden:

 • ·

  uw naam en adres;

 • ·

  de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;

 • ·

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken;

 • ·

  de redenen waarop u bezwaar maakt.

Overzichtstekening (zie bijlage voor een groter exemplaar)

afbeelding binnen de regeling

Bijlage: Overzichtstekening uitwerkingsbesluit Verbod verspreiding gedrukte stukken

Overzichtstekening uitwerkingsbesluit Verbod verspreiding gedrukte stukken