Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel

Geldend van 05-02-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam,

gelet op artikel 2, tweede lid,  van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2012;

gelet op artikel 12 van de “Verordening Stimuleringslening particuliere woningverbetering gemeente Schiedam 2015”;

overwegende, dat het ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2012 gewenst is om nadere regels te stellen inzake het verstrekken van een restschuldsubsidie in het kader van de verstrekking van de laagrentende lening voor de kosten bij funderingsherstel;

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam d.d. 1 april 2014 met kenmerk 14INT00109.

besluit vast te stellen: 

Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt mede verstaan onder:

 • a)

  Loan to Value norm: Een aanpassing van de spelregels door de Rijksoverheid voor het verstrekken van hypothecaire leningen. Naast eisen aan het inkomen worden nu ook eisen aan de waarde van de woning gesteld. De Loan to Valuenorm stelt dat het maximaal te lenen bedrag 104% (2014) van de waarde van een woning bedraagt. Jaarlijks bouwt dit percentage af met 1% tot 100%.

 • b)

  Restschuldsubsidie: het kwijtschelden van de resterende schuld op de door het SVn verstrekte laagrentende lening ten behoeve van funderingsherstel bij verkoop van de woning door de eigenaar/bewoner, na uitvoering van funderingsherstel en ten minste 5 jaar na het aangaan van deze lening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het college verleent de eigenaar die een laagrentende lening bij het StimuleringsfondsVolkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft afgesloten en die na verkoop van departiculiere woning een restschuld houdt op deze lening, een subsidie ter hoogte van (een deelvan) deze restschuld. Dit geldt alleen voor leningen die na 1 januari 2014 zijn afgesloten.

Artikel Kenmerken restschuldsubsidie en budgetplafond

 • 1. De restschuldsubsidie wordt verleend voor het bedrag van de restschuld. De maximale omvang van de restschuldsubsidie bedraagt het laagste van de volgende twee bedragen:

  • a)

   Het bedrag waarmee de Loan to Valuenorm wordt overschreden bij verstrekking van de laagrentende lening, gemeten ten opzichte van de verkoopwaarde van het pand direct na verbetering;

  • b)

   Het bedrag waarmee de Loan to Valuenorm wordt overschreden op het moment van verkoop, minus de dan reeds gedane aflossingen op de laagrentende lening, afgezet tegen de verkoopwaarde op het moment van verkoop.

 • 2. Het verstrekken van de restschuldsubsidie geschiedt met in achtneming van het budgetplafond van € 550.000,- op basis van de volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

Artikel 5 Voorwaarden voor restschuldsubsidie

 • 1. Aanspraak op subsidie ontstaat niet eerder dan vanaf het zesde jaar, gerekend vanaf de dag na afsluiting van de laagrentende lening ten behoeve van funderingsherstel.

 • 2. Indien een eigenaar voornemens is zijn woning te verkopen en in aanmerking wenst te komen voor restschuldsubsidie, dient hij voorafgaand aan het te koop aanbieden van de wning een aanvraag voor de restschuldsubsidie in, voorzien van een taxatierapport dat voldoet aan de eisen van het Nederlands Woning Waarde Instituut, waarin de verkoopwaarde binnen redelijke marges bepaald is.

 • 3. De restschuldsubsidie wordt verleend nadat de voorlopige koopovereenkomst en een verklaring van de bank(en) over de hoogte van de hypothecaire financiering(en), die op de woning rusten op het moment van verkoop, zijn ontvangen.

Artikel 6 Vaststelling

De restschuldsubsidie wordt vastgesteld en verrekend met de laagrentende lening bij het SVn nadat de getekende koopakte is ontvangen.

Artikel 7 Weigering

De restschuldsubsidie wordt niet toegekend indien de verkoopwaarde lager ligt dan de vooraf vastgestelde minimale verkoopwaarde.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na het ingaan van de “Verordening Stimuleringslening particuliere woningverbetering gemeente Schiedam”.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze nadere regels worden de 'beleidsregels verlening en vaststelling subsidie groot onderhoud en funderingsherstel particuliere woningen’ ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 15 december 2015
De wnd. secretaris, De voorzitter,
drs. M.A. van den Hende C.H.J. Lamers