Regeling vervallen per 09-02-2017

Aanwijzingsbesluit bescherming Fauna (artikel 4:12c APV 2014)

Geldend van 23-06-2015 t/m 08-02-2017

Intitulé

Aanwijzingsbesluit BESCHERMING FAUNA (ARTIKEL 4:12c APV 2014)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

gelet op artikel 4:12c, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV 2014);

BESLUITEN:

 • I.

  te bepalen dat als aangewezen bosgedeelten, als bedoeld in artikel 4:12c APV 2014, wordt aangewezen: de bosgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond;

 • II.

  te bepalen dat het voorgaande uitwerkingsbesluit “Bescherming fauna (artikel 4.6.3 APV)” hiermee komt te vervallen;

 • III.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit bescherming fauna (artikel 4:12c APV 2014)”;

 • IV.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad.

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 19 mei 2015.

 • De secretaris,

  De burgemeester,

  de heer P. Bonthuis

  de heer drs. J.A. van der Pas

Overzichtstekening (zie bijlage voor groter exemplaar)

afbeelding binnen de regeling

AANWIJZINGSBESLUIT BESCHERMING FAUNA (ARTIKEL 4:12C APV 2014)

De zogenaamde stadsbossen worden aangewezen als bosgedeelte waar het voor het publiek verboden is om tussen zonsondergang en zonsopgang te verblijven.

Een dergelijk verbod is nodig om overlast en schade aan het natuur- en landschapsschoon te voorkomen of op te heffen.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd (artikel 4.12c, lid 2 APV 2014) van het verbod ontheffing te verlenen voor onschuldig verblijf of gebruik tijdens de avond en nacht. De gevallen waarin een ontheffing wordt verleend, zijn omschreven in de bijgevoegde beleidsregels.

De besluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen en treden in werking op de dag na die van publicatie in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

B ezwaar

Tegen aanwijzingsbesluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Tegen de beleidsregels kan geen bezwaar worden gemaakt.

Een bezwaarschrift kan worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE RHENEN. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient in ieder geval te vermelden:

 • ·

  uw naam en adres;

 • ·

  de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;

 • ·

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken;

 • ·

  de redenen waarop u bezwaar maakt.

Bijlage: Overzichtstekening uitwerkingsbesluit bescherming fauna

overzichtstekening uitkwerkingsbesluit bescherming Fauna