MANDAATBESLUIT INFORMATIE EN ARCHIEF Omgevingsdienst IJmond - gemeente Zandvoort

Geldend van 08-01-2016 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT INFORMATIE EN ARCHIEF Omgevingsdienst IJmond - gemeente Zandvoort

Burgemeester en wethouders van gemeente Zandvoort,

BESLUITEN

aan de directeur van Omgevingsdienst IJmond, alsmede diens plaatsvervanger, mandaat te verlenen voor de hierna te vermelden publiekrechtelijke danwel privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de archiefbescheiden waarvoor de zorg, althans het beheer, aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond is over- of opgedragen:

 • 1.

  Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties:

  • a.

   Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, eerste en tweede lid van het Archiefbesluit 1995;

  • b.

   Het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 

 • 2.

  Het vervreemden van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 

 • 3.

  Het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995;

 

 • 4.

  Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, overeenkomstig artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 16, tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit;

 

 • 5.

  Het goedkeuren van de overdracht van informatie aan een andere beheerseenheid, overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Informatiebeheer van de Milieudienst IJmond 2005.

 

te bepalen dat de directeur van Omgevingsdienst IJmond zich in het jaarverslag en eventuele andere periodieke verslagen verantwoordt omtrent het onder 1. tot en met 5. gestelde;

te bepalen dat dit besluit geldt voor onbepaalde tijd;

te bepalen dat indien ten gevolge van een wijziging van bovengenoemde (wettelijke) regelingen de uitvoering van voornoemde taken moet worden veranderd, deze aangepaste werkzaamheden tot de taken van de directeur behoren voorzover hun strekking en omvang door deze wijziging niet wezenlijk veranderen;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 15 december 2015 en bekendgemaakt op , dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016
burgemeester en wethouders van gemeente Zandvoort,
N. Meijer
burgemeester
A. Griekspoor-Verdurmen
gemeentesecretaris