verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016 - 2020 gemeente Brummen

Geldend van 28-01-2016 t/m heden

Intitulé

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020 gemeente Brummen

De gemeenteraad van Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2015 met kenmerk RV15.0097;

gehoord het behandeladvies van forum Ruimte van 12 november 2015;

heeft besloten:

kennis te nemen van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020 gemeente Brummen en dit als beleidsplan voor deze planperiode vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 26 november 2015,
de griffier, mr. A.P. Leenstra
de voorzitter, A.J. van Hedel