Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel R2015.128 van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel 26.7 van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015 gemeente Bladel en de nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • a.

  leges;

 • b.

  toeristenbelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1. Voor belastingaanslagen rioolheffing verleent de gemeente geen kwijtschelding voor een waterverbruik boven maximaal 50 kubieke meter per gezinslid per jaar.

 • 2. Voor belastingaanslagen afvalstoffenheffing verleent de gemeente geen kwijtschelding voor meer ledigingen dan omschreven in artikel 26.7 van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015 gemeente Bladel.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid , van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Intrekking eerdere verordening en Inwerkingtreding

 • 1. De kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 20-12-2001, nummer (R2001.135) wordt ingetrokken op het moment dat deze regeling in werking treedt.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 17 december 2015.
De raad voornoemd,
de griffier, L.A.J. Dirks
de voorzitter, mr. A.H.J.M. Swachten