Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Geldend van 25-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

BABS

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Aanstelling

 • Artikel 3 Bezoldiging

 • Artikel 4 Onkostenvergoeding

 • Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • Artikel 7 Overige rechten en plichten

 • Artikel 8 Overige rechten en plichten

 • Artikel 9 Slotbepalingen

 • Artikel 10 Slotbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b

  arbeidsvoorwaardenregeling:de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Lochem

Artikel 2 Aanstelling

Lid 1

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Lid 2

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege

Artikel 3 Bezoldiging

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vier maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de arbeidsvoorwaardenregeling. Indien het huwelijk of de registratie partnerschap wordt voltrokken op een zaterdag of zondag wordt de vergoeding verhoogd naar 150%.

Lid 2

De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Lid 3

De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Lid 4

Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de arbeidsvoorwaardenregeling, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.

Artikel 4 Onkostenvergoeding

Ter compensatie van gemaakte kosten van o.a. telefoon, porto, literatuur en schrijfmaterialen ontvangt de buitengewoon ambtenaar naast de bezoldiging als bedoeld in artikel 3 een door burgemeester en wethouders in overeenstemming met de inspecteur van de belastingdienst vastgestelde onbelaste onkostenvergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de arbeidsvoorwaardenregeling van overeenkomstige toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan; de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Lid 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1, tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de arbeidsvoorwaardenregeling zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Overige rechten en plichten

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 10 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Lochem.