Reglement van Orde Referendumcommissie Bernheze 2013

Geldend van 21-03-2013 t/m heden

Intitulé

Reglement van Orde Referendumcommissie Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bernheze;

gelet op artikel 12, lid 6 van de Referendumverordening gemeente Bernheze 2013;

besluit vast te stellen:

Het Reglement van Orde Referendumcommissie Bernheze 2013

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  referendumverordening: Referendumverordening Bernheze 2013

 • b.

  referendum: volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een door de raad te nemen besluit als bedoeld in de Referendumverordening Bernheze 2013;

 • c.

  commissie: de referendumcommissie ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet als bedoeld in en ter uitvoering van artikel 3 ter uitvoering van de Referendumverordening gemeente Bernheze 2013.

 • d.

  voorzitter: de voorzitter van de referendumcommissie of diens vervanger.

 • e.

  lid: een lid van de referendumcommissie.

 • f.

  secretaris: de ambtelijk secretaris van de referendumcommissie als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de verordening;

 • g.

  raad: de gemeenteraad van Bernheze.

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze.

Hoofdstuk 2. Begin en einde van het lidmaatschap en samenstelling

Artikel 2 Zittingsduur en samenstelling

 • 1. De raad stelt conform artikel 12 van de referendumverordening, per referendum, een commissie in benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden.

 • 2. De commissie bestaat uit drie leden waaronder een voorzitter.

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden

Artikel 3 Taken en bevoegdheden commissie

Voor de taken van de commissie wordt verwezen naar artikel 13 van de referendumverordening.

Artikel 4 De voorzitter

 • 1. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het tijdig bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen van de commissie;

  • c.

   het doen naleven van dit reglement;

  • d.

   het woordvoerderschap van de referendumcommissie;

  • e.

   het budgethouderschap van de referendumcommissie.

 • 2. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt een ander lid de taken van de voorzitter over.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. De commissie wordt bijgestaan door de griffier of door een door de griffier aan te wijzen medewerker van de griffie als ambtelijk secretaris.

 • 2. De secretaris staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde, onder meer door zorg te dragen voor de agendaplanning, het bewaken van actiepunten, de verslaglegging, het opstellen van andere stukken en de vorming van dossiers.

 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de commissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. De secretaris neemt geen deel aan stemmingen.

 • 5. De secretaris heeft een adviserende rol.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1. De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2. De voorzitter kan de overige leden en de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 7 Deskundigen

 • 1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij ambtenaren en andere deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de vergadering te verschijnen.

Hoofdstuk 4. Vergaderingen

Artikel 8 Oproep en agenda

 • 1. De commissie vergadert zo veel zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2. Ten minste drie dagen voor een vergadering ontvangen de leden een schriftelijke oproep dan wel een digitaal verstuurde uitnodiging onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 3. De uitnodiging bevat de voorlopige agenda en de bijbehorende stukken.

 • 4. Indien noodzakelijk kan de voorzitter besluiten om achtenveertig uur voorafgaand aan de vergadering een aanvullende agenda en stukken toe te sturen.

 • 5. Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda, al dan niet gewijzigd, vast.

Artikel 9 Aanwezigheid en afwezigheid leden

 • 1. Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de vergadering aan de secretaris weten.

 • 2. De commissie vergadert slechts als tenminste twee leden, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze tweede vergadering kunnen adviezen en besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. De aanwezigheid van de voorzitter is wel vereist.

Artikel 10 Beraadslaging en besluitvorming

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel besloten. Er wordt in openbaarheid vergaderd wanneer de commissie dit nodig oordeelt.

 • 2. De adviezen van de commissie zijn openbaar.

 • 3. In spoedeisende gevallen kan door de commissie ook buiten een vergadering een advies worden opgesteld of besluit worden genomen, mits alle commissieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, via briefwisseling of e-mail, kun mening te uiten. De ingekomen schriftelijke reacties worden door de secretaris bij de notulen van de laatste vergadering gevoegd.

 • 4. De commissie kan besluiten derden aan de beraadslagingen van de commissie deel te laten nemen. Derden hebben geen stemrecht.

 • 5. Adviezen en besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 6. Leden van de commissie kunnen een minderheidsstandpunt laten aantekenen, maar de commissie treedt in haar conclusies, als eenheid naar buiten.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1. De secretaris stelt van de vergadering een besluitenlijst op.

 • 2. De besluitenlijst wordt na vaststelling in een volgende vergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 3. De besluitenlijsten zijn niet openbaar en worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij de commissie anders beslist.

 • 4. De commissie bepaalt in haar vergaderingen of en zo ja welke informatie, in welke vorm, openbaar wordt gemaakt.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 12 Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist de commissie.

 • 2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van Orde Referendumcommissie Bernheze 2013

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente
Bernheze op 14 maart 2013,
de griffier, de voorzitter,
J.H.M. van den Oever W.I.I. van Beek