Regeling vervallen per 01-05-2017

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II

Geldend van 22-01-2016 t/m 30-04-2017

Intitulé

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II

Zaaknummer: 1230667

Gelezen het voorstel van het bureau Personeel & Organisatie d.d. 06/11/2015

d.d. 13/10/2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

gelet op:

 • ·

  de wens om vanuit goed werkgeverschap bij te dragen aan de werkgelegenheid voor jongeren in de regio; en het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid en lager verzuim;

 • ·

  de mogelijkheid om bij te dragen aan de bezuinigingsdoelstelling in de bedrijfsvoering;

 • ·

  artikel 5a:7 van de CAR/UWO en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet;

 • ·

  artikel 10 a lid 4 van Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965;

 • ·

  artikel 3:15 van de CAR;

tot het vaststellen van de

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR met een vaste aanstelling.

Werkgever: Het bevoegd gezag namens de gemeenteraad of het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Hoorn.

Ontslag:Ontslag in het kader van deze regeling met specifieke voorwaarden.

Oud salaris: Het bruto salarisbedrag per maand voor ingang van het ontslag.

Nieuw salaris: Het bruto salarisbedrag per maand per ingangsdatum van het ontslag, inclusief de

periodieke salarisverhogingen en cao-loonontwikkeling.

Artikel 2 Verzoek korter werken regeling

 • 1. De medewerker met een vaste aanstelling kan de werkgever vragen vrijwillig ontslag te verlenen voor minimaal 2 uur tot maximaal 16 uur per week.

 • 2. De werkgever verleend het ontslag, tenzij dit vanwege zwaarwegend dienstbelang niet mogelijk is.

Artikel 3 Toekenning

 • 1. Per ingangsdatum van het ontslag krijgt de medewerker op grond van artikel 3:15 van de CAR, een maandelijkse garantietoelage van 25% van het verschil tussen het nieuwe en het oude salaris, en

 • 2. Voor medewerkers die maximaal 10 jaar verwijderd zijn van hun pensioengerechtigde leeftijd geldt daarnaast dat zij 100% pensioenopbouw behouden over het oude salaris.

 • 3. Zowel de garantietoelage als de 100% pensioenopbouw geldt voor de periode van maximaal 7 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van het ontslag. In en na deze periode van 7 jaar heeft werknemer geen recht op terugkeer naar de uren waarvoor ontslag is verleend.

 • 4. Deelname aan de regeling eindigt als de medewerker uit dienst treedt.

Artikel 4 Voorbehoud fiscale e.a. wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan deze regeling in ieder geval in verband met fiscale wijzigingen en/of wijzigingen in de economische of organisatorische situatie van de gemeente Hoorn de regeling aanpassen of intrekken. In geval van een aanpassing of intrekking van deze regeling behouden de medewerkers die voor de wijzigingsdatum zijn gaan deelnemen de toekenning als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Gelijktijdig vervalt de voorgaande Korter Werken Regeling 2016.

De officiële titel van de regeling is Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2016-II. De regeling kan worden aangehaald als Korter Werken Regeling 2016.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  publicatie op overheid.nl

 • ·

  publicatie op het Intranet en Nieuwsbrief

Aldus vastgesteld d.d. 5 januari 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                       de burgemeester,