Regeling vervallen per 13-04-2017

Regeling Bedrijfssporten 2016

Geldend van 29-01-2016 t/m 12-04-2017

Intitulé

Regeling Bedrijfssporten 2016

Zaaknummer: 1230667

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 • ·

  Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • ·

  Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling 2016;

 • ·

  de fiscale wetgeving;

 • ·

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van

Regeling Bedrijfssporten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deelnemers: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze eenaanstelling heeft in vaste en tijdelijke dienst voor de duur van tenminste één jaar en politiekeambtsdragers.

Deelname aan de regeling staat open voor 90% of meer van alle medewerkers.

Bedrijfssporten: Actief sporten met een fiscaal voordeel als lid van een sportschool of -bedrijf, -club of–vereniging waarvoor aantoonbaar contributie wordt betaald.

Eindejaarsuitkering: De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:18a van de CAR.

Vakantietoelage: De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 CAR.

Artikel 2 Voorwaarden

Lid 1

Op verzoek kan de deelnemer de kosten van het lidmaatschap, abonnement, c.q. de contributie van sportschool, -bedrijf, -club of -vereniging belastingvrij uitruilen.

Lid 2

De deelnemer moet aantonen dat hij/zij tenminste voor een jaar lid is van een sportschool, -bedrijf, -club- of -vereniging door middel van een kopie van het bewijs van het lidmaatschap of abonnement.

Artikel 3 Bronnen en financiering

Lid 1

De deelnemer kiest in het jaar van deelname voor één van onderstaande bronnen als uitruilmogelijkheid tot maximaal het bedrag van € 300,- per jaar.

De deelnemer kiest of hij in het jaar van deelname afziet van één van de volgende bronnen:

 • 1.

  (een deel van) de bruto vakantietoelage;

 • 2.

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering.

Lid 2

De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van de ruimte in de fiscale werkkostenregeling, het aantal deelnemers aan de regeling en van het individuele loonbelastingtarief.

Lid 3

Het college kan besluiten de hoogte van het bedrag van € 300,- per jaar aan te passen als er onvoldoende ruimte in de fiscale werkkostenregeling is in dat kalenderjaar.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Gemeente Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dat de deelnemer heeft opgelopen bij het sporten.

Artikel 5 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Bedrijfssporten 2015.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet

Aldus vastgesteld d.d. 5 januari 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                          de burgemeester,