Regeling vervallen per 13-04-2017

Regeling Vakbondscontributie 2016

Geldend van 29-01-2016 t/m 12-04-2017

Intitulé

Regeling Vakbondscontributie 2016

Zaaknummer: 1230667

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 • ·

  Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • ·

  Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling 2016;

 • ·

  de fiscale wetgeving over vakbondscontributie;

 • ·

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

besluit:

tot het vaststellen van de

Regeling Vakbondscontributie 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deelnemers: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze een aanstellingheeft in vaste en tijdelijke dienst voor de duur van tenminste één jaar en politieke ambtsdragers.

Vakbondscontributie: Door de deelnemer aantoonbaar betaalde vakbondscontributie over het betreffendekalenderjaar.

Vakantie-uren: De vergoeding voor vakantie-uren bij uitwisseling tegen geld, zoals gedefinieerd in artikel4a:1, lid 5 CAR/UWO.

Eindejaarsuitkering: De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3: 18a van de CAR/UWO.

Vakantietoelage: De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6 : 3 van de CAR/UWO.

Vakbond: De vakorganisatie (FNV, CNV, etc.) waar de deelnemer lid van is.

Artikel 2 Voorwaarden

Op verzoek kan de deelnemer de kosten van vakbondscontributie belastingvrij uitruilen.

De deelnemer moet aantonen dat hij/zij lid is van een vakbond en daarvoor een kopie van het bewijs van het lidmaatschap en betaalbewijs inleveren.

Artikel 3 Bronnen en financiering

Lid 1

De deelnemer kiest in het jaar van deelname voor één van onderstaande bronnen als uitruilmogelijkheid tot het bedrag van de contributie van de vakbond. De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van het individuele loonbelastingtarief.

De deelnemer is bekend met de gevolgen die er mogelijk kunnen zijn voor de hoogte van de pensioengrondslag, vakantietoelage of eventuele uitkeringen.

Lid 2

De deelnemer kiest of hij in het jaar van deelname afziet van één van de volgende bronnen:

 • -

  (een deel van) de vakantie-uren. Daar geldt als voorwaarde bij dat in het betreffende jaar het wettelijke minimum aan vakantie-uren behouden blijft. Dat minimum is drie keer de wekelijkse arbeidsduur;

 • -

  (een deel van) de bruto vakantietoelage;

 • -

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering;

 • -

  (een deel van) het salaris (een maandelijks bedrag).

Door het relatief lage bedrag van de contributie is keuze voor meerdere bronnen tegelijkertijd niet mogelijk.

Lid 3

De salarisadministratie verrekent de contributie met de door de deelnemer aangegeven bron na ontvangst van het betalingsbewijs.

Als de deelnemer kiest voor de vakantie-uren, dan verrekent de salarisadministratie de uren in de maand mei of december in het jaar van deelname. De benodigde uren worden berekend op basis van het bruto uurloon.

Artikel 4 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een deelnemer verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling in gevallen niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Vakbondscontributie 2011.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet

Aldus vastgesteld 5 januari 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,          de burgemeester,