Regeling vervallen per 13-04-2017

Cafetariaregeling gemeente Hoorn 2016

Geldend van 29-01-2016 t/m 12-04-2017

Intitulé

Cafetariaregeling gemeente Hoorn 2016

Zaaknummer: 1230667

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 • ·

  Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR

d.d. 06/11/2015

gelet op:

 • ·

  hoofdstuk 4a van de CAR-UWO;

 • ·

  de fiscale wetgeving;

 • ·

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van de

Cafetariaregeling gemeente Hoorn 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Medewerker : De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

Cafetariaregeling : Medewerkers kunnen belast loon ruilen voor onbelast loon. Een deel van het

loon(bronnen) wordt daardoor gebruikt om een of meer faciliteiten (doelen) uit

het arbeidsvoorwaardenpakket te bekostigen.

Bronnen : Arbeidsvoorwaarden die ingeruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden,

ofwel de doelen.

Doelen :Arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugkrijgt.

Artikel 2 Deelname aan de regeling, doelen en bronnen

Lid 1

De medewerker kan op verzoek deelnemen aan de cafetariaregeling.

De medewerker heeft de keuze uit een aantal doelen en bronnen. In de hieronder in lid 2 genoemde regelingen staan de voorwaarden bij die keuze.

Lid 2

De beschikbare doelen zijn:

 • ·

  het aan- of verkopen van vakantie-uren (Hoofdstuk 4a van de CAR/UWO)

 • ·

  actief sporten bij een sportschool,- club of -vereniging (Regeling bedrijfssporten 2016)

 • ·

  fietspakket (Fietsregeling 2016)

 • ·

  vakbondscontributie (Regeling vakbondscontributie 2016)

 • ·

  uitruil reiskostenvergoeding (Regeling reiskosten woon-werkverkeer 2016)

 • ·

  lening voor een computer of mobiele device (Regeling lening aanschaf computer of mobiele device 2016).

Lid 3

De beschikbare bronnen zijn:

 • ·

  (een deel van) de vakantie-uren

 • ·

  (een deel van) de bruto vakantietoeslag

 • ·

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering

 • ·

  (een deel van) het salaris en/of salaristoelagen

Artikel 3 Toetsen van de aanvraag

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders willigt een verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daar tegen verzetten. Een afwijzing van een verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de medewerker.

Lid 2

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden zoals die in de bij artikel 2 genoemde regelingen staan. Ook moet toepassing van deze regeling passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving.

Lid 3

Als het college van burgemeester en wethouders instemt, heeft het ondertekende deelnameformulier het karakter van een aanvulling op het aanstellingsbesluit. Het formulier wordt toegevoegd aan het personeelsdossier.

Artikel 4 Gevolgen van de keuze

De belastingdienst kan bijzondere voorwaarden stellen aan de belastingvrije uitbetaling van een doel. De medewerker moet aan deze voorwaarden voldoen en dit zonodig aantonen. Een eventuele naheffing door het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Artikel 5 Einde van het recht op deelname

Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt als de medewerker uit dienst treedt. Dan wordt (een deel van) het fiscale voordeel verrekend als de hoogte van het bedrag berekend is over een geheel kalenderjaar.

Artikel 6 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens geeft en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de kosten die het college van burgemeester en wethouders maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling gaat met ingang van 1 januari 2016 in, onder gelijktijdige intrekking van de Cafetariaregeling gemeente Hoorn 2015.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet en nieuwsbrief voor medewerkers

Aldus vastgesteld 5 januari 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                      de burgemeester,