Regeling vervallen per 13-04-2017

Fietsregeling 2016

Geldend van 29-01-2016 t/m 12-04-2017

Intitulé

Fietsregeling 2016

Zaaknummer: 1230667

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 • -

  Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • -

  Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling 2016;

 • -

  De fiscale wetgeving over fietsen;

 • -

  Het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • -

  Het instemmend advies van de ondernemingsraad;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

tot het vaststellen van de

Fietsregeling 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Medewerker :De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze een vaste aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd.

Fietsproject:Het fietsproject van de Nationale Fiets projecten (NFP) uit Heerenveen.

Vakantie-uren :De vergoeding voor vakantie-uren bij uitwisseling tegen geld, zoals gedefinieerd in artikel 4a:1 lid 5 van de CAR/UWO

Eindejaarsuitkering :De uitkering zoals gedefinieerd in artikel 3:18a van de CAR/UWO.

Vakantietoelage :De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 van de CAR/UWO.

Artikel 2 Voorwaarden

De medewerker kan op verzoek meedoen aan het Fietsproject, als de enkele reisafstand tussen woon- en werkadres niet meer is dan 15 kilometer.

Op verzoek van de medewerker schiet het college van burgemeester en wethouders maximaal eens in de zes jaar de aanschafprijs van een fietspakket voor: een nieuwe fiets, accessoires en een verzekering.

De maximale catalogusprijs van de fiets is € 749,- inclusief BTW. Als de fiets duurder is, dan wordt het meerdere netto op het salaris ingehouden.

Ook kan de medewerker belastingvrij verdeeld over zes jaar, voor een maximaal bedrag van € 82,- per kalenderjaar aan Nationale Fietsbonnen voor accessoires kopen en een fietsverzekering afsluiten.

Artikel 3 Procedure

De medewerker vult de overeenkomst Fietsregeling in en met de rijwielhandelaar een NFP fietsformulier. De medewerker levert beide documenten in bij de backoffice P&O.

Artikel 4 Bronnen en financiering

De medewerker kiest voor een van de onderstaande bronnen als uitruilmogelijkheid tot het bedrag van de aankoop van het fietspakket:

 • 1.

  verkoop van vakantie-uren. Daar geldt als voorwaarde bij dat in het betreffende jaar het wettelijke minimum aan vakantie-uren behouden blijft. Dat minimum is drie keer de wekelijkse arbeidsduur;

 • 2.

  de vakantietoelage;

 • 3.

  de eindejaarsuitkering;

 • 4.

  (een deel van) het salaris (maandelijks bedrag).

De medewerker is bekend met de gevolgen die er mogelijk kunnen zijn voor de hoogte van de pensioengrondslag, vakantietoelage of eventuele uitkeringen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De medewerker kan het college van burgemeester en wethouders niet aanspreken voor verplichtingen die voortvloeien uit garantiebepalingen van de leverancier of de fabrikant van de fiets.

Artikel 6 Beëindiging deelname

Deelname aan deze regeling eindigt

 • a)

  als de medewerker uit dienst treedt;

 • b)

  bij overlijden van de medewerker;

 • c)

  als wetgeving wijzigt waardoor de overeenkomst strijdig wordt met de wet;

 • d)

  als de medewerker daarom vraagt.

Als binnen zes jaar na aanvang de deelname eindigt, wordt het resterende bedrag netto verrekend met de medewerker.

Artikel 7 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 onder intrekking van de Fietsregeling 2013.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet

Aldus vastgesteld, 5 januari 2016

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                     de burgemeester,